Bartoszyce: Dokończenie budowy budynku mieszkalnego o łącznej liczbie 24 lokali mieszkalnych zlokalizowanego przy ul. Struga w Bartoszycach woj. warmińsko-mazurskie
Numer ogłoszenia: 244209 - 2007; data zamieszczenia: 07.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Gen. J. Bema 40/108, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7625236, fax 089 7625236.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie budowy budynku mieszkalnego o łącznej liczbie 24 lokali mieszkalnych zlokalizowanego przy ul. Struga w Bartoszycach woj. warmińsko-mazurskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy budynku mieszkalnego o łącznej liczbie 24 lokali mieszkalnych położonego przy ul. Struga w Bartoszycach, woj. warmińsko-mazurskie na działce nr 4/14. 2. Zakres realizacji zgodnie z dokumentacją obejmuje: a) dokończenie budowy (pod klucz) budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i zagospodarowaniem terenu. parametry budynku: - powierzchnia zabudowy - 346,32 m2 - powierzchnia użytkowa budynku - 1003,20 m2 - kubatura - 6140,64 m3 b) zagospodarowanie terenu w zakresie: - wykonania, miejsc postojowych, chodnika - budowy przyłączy wodociągowych - budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej - budowy przyłączy kanalizacji deszczowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lokum-bartoszyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: LOKUM sp. o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-2 00 Bartoszyce sekretariat.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2007 godzina 10:00, miejsce: LOKUM sp. o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-2 00 Bartoszyce sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).