Bartoszyce: Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez LOKUM Sp. z o. o. w Bartoszycach.
Numer ogłoszenia: 52594 - 2010; data zamieszczenia: 25.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: LOKUM Sp. z o.o. , ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7629896, faks 89 7625237.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez LOKUM Sp. z o. o. w Bartoszycach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez LOKUM Sp. z o. o. w Bartoszycach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 i Nr 3 dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) oświadczenie, że w okresie realizacji zamówienia zatrudni minimum 14 osób. 4) oświadczenie, że zatrudnią osoby do obsługi (utrzymanie czystości i porządku oraz otwarcie i zamknięcie - poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1900, sobota 800 - 1500) nieruchomości przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach; 5) wykaz wykonanych usług w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert odpowiadającym swoim rodzajom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 6) oświadczenie o dostarczeniu w dniu podpisania umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę 200 000,00 zł. 7) oświadczenie, że ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą obowiązywały w okresie ważności umowy i nie będą podlegały zmianie,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lokum-bartoszyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: LOKUM Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce pokój Nr 2A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2010 godzina 10:00, miejsce: LOKUM Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie