Numer ogłoszenia: 54458 - 2010; data zamieszczenia: 01.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 52594 - 2010 data 25.02.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

LOKUM Sp. z o.o., ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7629896, fax. 89 7625237.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: