Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Statut jednostki

REPERTORIUM A Nr 2155/2000

TEKST JEDNOLITY

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia osiemnastego lipca dwutysięcznego /18.07.2000/ roku w Kancelarii Notarialnej w Bartoszycech przy ulicy Grota Roweckiego numer jeden, przede mną notariuszem Haliną ------------ Leszkiewicz stawili się: -------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pan JAN HUZARSKI, ------------------------------------------------------------------------------------------
zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ulica xxxxxxxxxxxxxxxx, -----------------------------------------
2.Pan MARIAN WIETRAK, ------------------------------------------------------------------------------------
zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ulica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. -------------------------------------
Pan Jan Huzarski i Pan Marian Wietrak oświadczają, że w akcie niniejszym działają w ---------------
Imieniu Gminy Miejskiej Bartoszyce jako członkowie Zarządu, w tym pierwszy jako -----------------Zastępca Burmistrza a drugi członek Zarządu na podstawie okazanych uchwał Rady Miejskiej -----Bartoszyce z dnia 10 listopada 1998 roku numer 2/II/98 i numer2/II/98 oraz na podstawie uchwały numer 26/264/2000 z dnia 6 lipca 2000 roku. -----------------------------------------------------------------
Tożsamość stanowiących ustaliłam na podstawie okazanych dowodów osobistych: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -----------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Pan Jan Huzarski oraz Pan Marian Wietrak jako przedstawiciele Gminy Miejskiej Bartoszyce oświadczają, że Gmina Miejska Bartoszyce zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „LOKUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bartoszycach. --------------------

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Bartoszyce. ------------------------------------------------------------------------

§ 3.

1.Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. ----------------------------------------
2.Spółka może tworzyć Oddziały, Przedstawicielstwa, uruchamiać Przedsiębiorstwa, filie, zakładać lub wstępować do innych istniejących Spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą z obowiązującymi przepisami. ----------------------------------------------------

§ 4.

1.Czas trwania Spółki jest nieograniczony. --------------------------------------------------------------------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------------------------------------------------
1.działalność agencji obsługi nieruchomości – EKD 7031, -------------------------------------------------
2.zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu – EKD 7032, ---
3.realizacja inwestycji na zlecenie w systemie powiernictwa inwestycyjnego oraz pełnienie funkcji -
inwestora zastępczego – EKD 7420. ----------------------------------------------------------------------------

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 571 350,00 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta -------- pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 11 427 (jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem ) --------udziałów po 50, 00 zł (pięćdziesiąt zł) każdy. ----------------------------------------------------------------


§ 7.

1.Wspólnik – założyciel – obejmuje wszystkie udziały. -----------------------------------------------------
2.Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. --------------------------------------------------
3.Wszystkie udziały pokryte są wkładami niepieniężnymi – aportem rzeczowym w postaci: ----------
- komputer plus drukarka o numerze inwentarzowym 1/14/491, o wartości 2008,00 zł (dwa tysiące osiem złotych), ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- komputer plus drukarka o numerze inwentarzowym 1/13/491, o wartości 1595,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), -----------------------------------------------------------------------
- komputer plus drukarka o numerze inwentarzowym 1/12/491, o wartości 1620,00 zł (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych), ---------------------------------------------------------------------------------
- zestaw komputerowy o numerze inwentarzowym 1/11/491, o wartości 2240,00 zł (dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych), --------------------------------------------------------------------------------
- komputer o numerze inwentarzowym 1/15/491, o wartości, o wartości 1375,00 zł (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć złotych), --------------------------------------------------------------------------
- serwer o numerze inwentarzowym 1/491, o wartości 2400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych), --
- komputer plus drukarka o numerze inwentarzowym 1/10/491, o wartości 980,00 zł ( dziewięćset osiemdziesiąt złotych), -----------------------------------------------------------------------------------------
- komputer o numerze inwentarzowym 1/9/491, o wartości 1020,00 zł (jeden tysiąc dwadzieścia tych), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- komputer o numerze inwentarzowym 1/7/491, o wartości 980,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt złotych), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- kserokopiarka o numerze inwentarzowym 1/6/803, o wartości 2100,00 zł (dwa tysiące sto złotych), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- centralka telefoniczna o numerze inwentarzowym 1/5/626, o wartości 1203,00 zł (jeden tysiąc trzy złote), --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- telefaks o numerze inwentarzowym 1/7/803, o wartości 908 zł (dziewięćset osiem złotych), -------
- moździerz wodny o numerze inwentarzowym 1/2/808, o wartości (718,00 zł (siedemset osiemnaście złotych), -------------------------------------------------------------------------------------------
- sprężarka o numerze inwentarzowym 1/3/444, o wartości 272,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa złote), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- próbnik szczelności o numerze inwentarzowym 1/4/808, o wartości 1531,00 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści jeden złotych), ----------------------------------------------------------------------------
- biuro sztuk 1, o wartości 100,00 zł. (sto złotych), ----------------------------------------------------------
- szafa sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), -----------------------------------------------------------
- komoda sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ----------------------------------------------
- fotel obrotowy sztuk 1 o wartości 200,00 zł (dwieście złotych), -----------------------------------------
- krzesło czarne sztuk 3, o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych), ----------------------------------------
- fotel sztuk 2, o wartości 40,00 zł (czterdzieści złotych), ---------------------------------------------------
- ława sztuk 1 o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), ---------------------------------------------------
- radio sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), --------------------------------------------------
- kosz sztuk 1, o wartości 5,00 zł (pięć złotych), -------------------------------------------------------------
- telefon sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ------------------------------------------------
- telefon z przełącznikiem sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ---------------------------
- telefon komórkowy sztuk 1, o wartości 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych), --------------------------------
- biurko sztuk 1, o wartości 100,00 zł ( sto złotych), ---------------------------------------------------------
- ława sztuk 1, o wartości 1,00 zł ( jeden złoty), --------------------------------------------------------------
- fotel obrotowy sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), ------------------------------------------------
- fotel sztuk 2, o wartości 2,00 zł (dwa złote), ----------------------------------------------------------------
- regał z półkami sztuk 2, o wartości 100,00 zł (sto złotych), -----------------------------------------------
- szafka pod komputer sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), -------------------------------
- szafki różne sztuk 4, o wartości 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych), -----------------------------------
- szafa sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), ------------------------------------------------------
- lodówka sztuk 1, o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych), ------------------------------------------
- kosz na śmieci sztuk 1, o wartości 5,00 zł (pięć złotych), -------------------------------------------------
- zniszczarka sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), ---------------------------------------------------
- czajnik elektryczny sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), -------------------------------------
- ekspres do kawy sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ------------------------------------
- radio sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), --------------------------------------------------
- wieszak na ubrania sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), ---------------------------------------------
- maszyna do pisania elektryczna sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), ---------------------------
- zegar ścienny sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), --------------------------------------------
- kalkulator „Citizen” sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), -------------------------------
- biurko sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), ------------------------------------------------
- fotel obrotowy sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), ------------------------------------------------
- komoda sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ----------------------------------------------
- biblioteczka sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), -----------------------------------------
- szafa sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), --------------------------------------------------
- ława sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), -------------------------------------------------------
- telefon sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ------------------------------------------------
- telefon z przełącznikiem sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ---------------------------
- krzesła czarne sztuk 4, o wartości 40,00 zł (czterdzieści złotych), ---------------------------------------
- kosz na śmieci sztuk 1, o wartości 5,00 zł (pięć złotych), -------------------------------------------------
- kalkulator „Citizen” sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), -------------------------------
- wieszak na ubrania sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), ---------------------------------------------
- biurko sztuk 5, o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych), -------------------------------------------
- fotel obrotowy sztuk 3, o wartości 300,00 zł (trzysta złotych), -------------------------------------------
- krzesło sztuk 2, o wartości 10,00 (dziesięć złotych), -------------------------------------------------------
- dostawka do biurka sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), -------------------------------------
- szafka pod komputer sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), -----------------------------------
- kalkulator „Casio” sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), ---------------------------------
- kalkulator Cx 122C sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), --------------------------------
- kalkulator FR 2650 sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), --------------------------------
- drabina metalowa sztuk 1, o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych), ------------------------------------
- telefon sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ------------------------------------------------
- szafa sztuk 4, o wartości 200,00zł ( dwieście złotych), ----------------------------------------------------
- wentylator sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), ------------------------------------------------
- stół czarny sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), ------------------------------------------------
- czajnik elektryczny sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), -------------------------------------
- fotel sztuk 1, o wartości 5,00 zł (pięć złotych), -------------------------------------------------------------
- radio sztuk 1, o wartości 10,00 zł dziesięć złotych), -------------------------------------------------------
- szafka wisząca sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), --------------------------------------------------
- kosz na śmieci sztuk 1, o wartości 5,00 zł (pięć złotych), -------------------------------------------------
- wieszak na ubrania sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), ---------------------------------------------
- maszyna do pisania elektryczna sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), ---------------------------
- gilotyna sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), -------------------------------------------------------
- biurka sztuk 3, o wartości 3,00 zł (trzy złote), --------------------------------------------------------------
- fotele obrotowe sztuk 3, o wartości 300,00 zł (trzysta złotych), ------------------------------------------
- krzesło sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), -----------------------------------------------------------
- szafy z nadstawkami sztuk 3, o wartości 600,00 zł (sześćset złotych), ----------------------------------
- słupek sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), ---------------------------------------------------------
- stolik pod komputer sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), --------------------------------
- telefon sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ------------------------------------------------
- kosz na śmieci sztuk 1, o wartości 5,00 zł (pięć złotych), -------------------------------------------------
- wieszak na ubrania sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), ----------------------------------------------
- szafka na klucze sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), ------------------------------------------------
- czajnik elektryczny sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), -------------------------------------
- radio sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), ------------------------------------------------------
- kalkulator SDS-875 sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), --------------------------------
- kalkulator „Citizen” SDS-411 sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), --------------------
- kalkulator SDS-742 sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), --------------------------------
- drabina metalowa sztuk 1, o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych), ------------------------------------
- biurka sztuk 3, o wartości 3,00 zł (trzy złote), --------------------------------------------------------------
- fotele obrotowe sztuk 3, o wartości 100,00 zł ( sto złotych), ---------------------------------------------
- szafy z nadstawką sztuk 3, o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych), ------------------------------------
- czajnik elektryczny sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), -------------------------------------
- radio sztuk 1, o wartości 5,00 zł (pięć złoty), ---------------------------------------------------------------
- wieszak na ubranie sztuk 1, o wartości 1,00 zł(jeden złoty), ----------------------------------------------
- szafka na klucze sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), ------------------------------------------------
- telefon sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ------------------------------------------------
- kosz na śmieci sztuk 1, o wartości 5,00 zł (pięć złotych), -------------------------------------------------
- kalkulator „Citizen” sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), -------------------------------
- wentylator sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), ------------------------------------------------
- kalkulator „Citizen” sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), -------------------------------
- mini snoper do bad. Gazu sztuk 1, o wartości 300,00 zł (trzysta złotych), ------------------------------
- biurko sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), ------------------------------------------------------------
- fotel obrotowy sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), -----------------------------------------------
- fotele sztuk 2, o wartości 2,00 zł (dwa złote), ---------------------------------------------------------------
- szafa sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), -----------------------------------------------------------
- komoda sztuk 1, o wartości 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych), ----------------------------------------------
- radio sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), ------------------------------------------------------
- telefon sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ------------------------------------------------
- kosz na śmieci sztuk 1, o wartości 5,00 zł (pięć złotych), -------------------------------------------------
- kalkulator „Citizen” sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych), -------------------------------
- miara „DISTO” sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), ----------------------------------------------
- biurko sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), ------------------------------------------------------------
- fotel obrotowy sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), ------------------------------------------------
- fotel sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), ---------------------------------------------------------------
- kasa pancerna sztuk 1, o wartości 100,00 zł ( sto złotych), ------------------------------------------------
- krzesło sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), -----------------------------------------------------------
- komoda sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ----------------------------------------------
- krzesło do komputera sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), -----------------------------------
- telefon sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), ------------------------------------------------
- tester sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), -----------------------------------------------------------
- kosz na śmieci sztuk 1, o wartości 5,00 zł (pięć złotych), -------------------------------------------------
- radio sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złoty), ---------------------------------------------------------
- wieszak na ubranie sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), ---------------------------------------------
- kalkulator „Citizen” sztuk 1, o wartości 50,00 (pięćdziesiąt złotych), -----------------------------------
- biurka sztuk 3, o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych), --------------------------------------------------
- fotele obrotowe sztuk 3, o wartości 300,00 zł (trzysta złotych), ------------------------------------------
- krzesło sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), -----------------------------------------------------------
- szafa sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złoty), ---------------------------------------------------------
- słupek sztuk 1, o wartości 5,00 zł (pięć złoty), --------------------------------------------------------------
- biblioteczka sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), ----------------------------------------------
- wieszak sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złoty), ----------------------------------------------------------
- stolik pod komputer sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), --------------------------------
- telefon sztuk 1, o wartości 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych), -----------------------------------------------
- czajnik elektryczny sztuk 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych), -------------------------------------
- kosz na śmieci sztuk 1, o wartości 5,00 zł (pięć złotych), -------------------------------------------------
- zniszczarka sztuk 1, o wartości 100,00 zł (sto złotych), ---------------------------------------------------
- radio szt. 1, o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------------------
- kalkulator ,,Casio” sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------
- kalkulator ,,Elka” sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),----------------------------------
- termometry do badania temperatury sztuk 2 o wartości 100,00 zł (sto złotych),-----------------------
- dziurkacz sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------------------------
- ławki sztuk 6, o wartości 6,00 zł (sześć złotych),----------------------------------------------------------- - stojąca sztuk 1, o wartości 1,00 zł (jeden złotych),----------------------------------------------------------- regały -sztuk 7, o wartości 700,00 zł (siedemset złotych),--------------------------------------------------
- stół pimpongowy sztuk 1, o wartości 200,00 zł (dwieście złotych),--------------------------------------- kuchenka gazowa sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),------------------------------------- piecyk gazowy sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych , ---------------------------------------- szafa sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),---------------------------------------------------- drabina metalowa sztuk 1, o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych), ------------------------------------- odkurzacz sztuk 1, o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),---------------------------------------------- kosz na śmieci sztuk 1, o wartości 3,00 zł(trzy złote),------------------------------------------------------- drabina metalowa sztuk 1, o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),------------------------------------ - regał na mapy sztuk 1, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), --------------------------------------- - terma sztuk 3, o wartości 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych),------------------------------------------- ------ lampki do komp. sztuk 7, o wartości 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych),------------------------- -- dyktafon sztuk 1, o wartości 50,00 złotych (pięćdziesiąt złotych ),---------------------------------------- żaluzje przeciwłamaniowe sztuk 6, o wartości 600,00 zł (sześćset złotych),----------------------------
- nieruchomość obejmująca działkę numer 63/3 (sześćdziesiąt trzy łamane przez trzy, o powierzchni 1198 m² (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych) położonej w Bartoszycach przy ul. Jagiellończyka numer 8a – 9 wraz ze znajdującymi się na niej zabudowaniami tj. budynkiem biurowym, o powierzchni użytkowej 198,04 m², kubaturze 104,00 m³, budynkiem mieszkalno – biurowym o powierzchni użytkowej 170,00 m² i kubaturze 583,00 m³, budynkiem garażowo – gospodarczym o powierzchni użytkowej 117,48 m ² i kubaturze 360,00 m³ i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 47,86 m² i kubaturze 152,00 m³ --------------------------------

§ 8


1. Wspólnicy przewidują możliwość podniesienia kapitału zakładowego w trybie art. 255 kodeksu handlowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Podniesienie kapitału zakładowego, zarówno w drodze aportu jak i gotówki, może nastąpić poprzez uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego do wysokości 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych) nie powoduje zmiany umowy Spółki wymagającej formy aktu notarialnego. ----------------------------------------------------------------------

§ 9

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z tym, że pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2001 roku. -------------------------------------------------------------


§ 10


Spółka może tworzyć dodatkowe fundusze i kapitały zapasowe zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -------------------------------------------------------------------------------------

IV WŁADZE SPÓŁKI

§ 11.

Władzami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------------
1.Zarząd, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Zgromadzenie Wspólników.------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1.Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób i wybierany jest na czas nieokreślony.-------------------------
2.Pierwszy Zarząd Spółki jest jednoosobowy. ----------------------------------------------------------------
3.Pierwszym Zarządem Spółki jest Pan Bogdan Popławski.-------------------------------------------------
4.Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Spółki.--------------------------------------------------------------------------
5.Prezes, członek zarządu Spółki lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 13.

1.Zarząd Spółki kieruje Spółką i reprezentuje ja na zewnątrz.-----------------------------------------------
2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji innych organów należących do zakresu działania Zarządu.-------------------------------
3.Zarząd Spółki ustala strukturę organizacyjną Spółki, zasady jej funkcjonowania oraz zasady wynagradzania pracowników Spółki. Wymaga to akceptacji Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd może wydawać regulaminy i inne zarządzania wewnętrzne.-------------------------------------------------
4.Zarząd Spółki może ustalić prokurentów.--------------------------------------------------------------------
5.Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 14.

Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----------------------------------------------------------

RADA NADZORCZA

§ 15.

1.Rada Nadzorcza składa się z 3 osób.--------------------------------------------------------------------------
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata i kończy się na Zwyczajnym walnym Zgromadzeniu w czwartym roku działalności Rady.----------------------------------------------------------------------------
3.Ponadto wybór członków Rady Nadzorczej do nowej Rady jest dozwolony.---------------------------

§ 16

1.Rada nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. ------------
2.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby oddanych głosów , głos Przewodniczącego liczy się podwójnie , a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------
3.Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta , jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie.-------------------------------------------------------------------------------------------
4.Przewodniczacy Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek członka Zarządu. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście i w składzie nie niniejszym niż 2 członków.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 17.

1.Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.----------
2.Czynności kontrolne wykonywać będzie Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powołać biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki , jak również ekspertów z zewnątrz w celu określonych czynności kontrolnych lub doradczych.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki , a w szczególności: ----------------
a/ bada bilans oraz rachunek strat i zysków zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, bada sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat , wysokości odpisów na fundusze oraz przedstawia opinie w tych sprawach Zgromadzeniu wspólników, ------------------- b/ przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników.--------------------------------------------------------------------------------------
4.Delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać .-----------------
5.Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz opiniowanie rocznego ramowego planu remontów budynków.--------------------------------------------------------------------------------------

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 18.

1.Zgromadzenia Wspólników są Zwyczajne i Nadzwyczajne.----------------------------------------------
2.Zwyczjne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku.--------------------------------------------------------------------------------------------
3.Nadzwyczajne zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby. -------
4.Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w ust 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia w wypadku gdy uzna to za wskazane, a Zarząd niczego nie uczyni w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 19.

Gminę Miejską Bartoszyce w Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Zarząd Miasta Bartoszyce.--

§ 20.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy : --------------------------------------------------------
1.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i rady Nadzorczej .-------------------------------
2.Zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat.------------------------------------------------------------
3.Udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania .-----------------------------------------------
4.Podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokrycia strat.---------------------------------------------
5.Podejmowanie uchwał w sprawie wyznaczania likwidatorów.--------------------------------------------
6.Wybór i odwołanie Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------
7.Uchwalanie zmian w umowie Spółki.-------------------------------------------------------------------------
8.Podejmowanie innych uchwał przewidzianych kodeksem handlowym.---------------------------------
9.Ustalanie wynagrodzenia Rady Nadzorczej. Zatwierdzanie rocznego ramowego planu remontów.-
10.Wyrażanie zgody w sprawach przewidzianych artykułami 203,221 pkt.2 i 3 , 222 kodeksu handlowego , a także rozwiązanie i połączenie Spółki.-------------------------------------------------------
11.Ustanowienie Oddziałów.-------------------------------------------------------------------------------------
12.Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.------------------------------------------------
13.Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółki do innych Spółek.----------------------------

§ 21.

1.Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych bez względu na ilość reprezentowanych udziałów z wyjątkiem przypadków, gdy przypisy kodeksu handlowego wymagają podejmowania uchwał kwalifikacyjnych większością głosów oddanych.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Głosowanie jest jawne.------------------------------------------------------------------------------------------
3.Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem dotyczącym usunięcia członków władz Spółki lub likwidatorów.----------------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

1.Spółka może być rozwiązana uchwałą Wspólników lub z innego powodu przewidzianego przez przepisy prawa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego. Likwidatorami mogą być członkowie Zarządu.----------------------------------------------------------------------------------

§ 23.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 24.

Koszty sporządzania tej umowy ponosi Gmina Miejska Bartoszyce.---------------------------------------

§ 25.

Do aktu niniejszego przedłożono uchwałę numer 146/XIX/2000 Rady Miejskiej Bartoszyce z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Lokalowej celem utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. --------------------------------------------------

§ 26.

Pobrano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a/ wynagrodzenie z § 3,6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej /Dz.U.nr 33,poz.146 z póź.zm./ kwota 598,00 zł,-------------------------------
b/ 22 % podatku od towarów i usług na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 roku /Dz.U.nr.109, poz.1245/ kwota 131,56 zł,-----------------------------------------------
c/ za wypis tego aktu z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej /Dz.U.nr.33, poz.146 z póź. zm./kwota 120.00 zł.---------------------------
Łącznie pobrano kwotę 849,56 zł (osiemset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 27

Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie § 69 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej /Dz.U.nr 136,poz.705 z póź.zm./. --------------------
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.--------------------------------------------------------------
Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-04-07 13:52
  • zmodyfikował: Agnieszka Grądzka
    ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 11:44

drukuj całą stronę

Opis strony

Agnieszka Drozdowska, sekretariat, tel. (89) 752 52 36, 11-200 Bartoszyce, ul. Jagiellończyka 9

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16235
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-23 11:44:34