Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Bartoszyce dnia 2006-07-12 Bartoszyce: Docieplenie ściany frontowej w budynku przy ul. Pułaskiego 6-7 w Bartoszycach I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres zamawiającego: "LOKUM" Sp. z o.o., do kontaktów: Lucyna Jędryczka, ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, e-mail: lokum@rubikon.pl, bip@bip.lokum-bartoszyce.pl, II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Nazwa zadania: " Docieplenie ściany frontowej w budynku przy ul.Pułaskiego 6-7 w Bartoszycach." 2) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: 11-200 Bartoszyce ul.Pułaskiego 6-7 3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 5) Wielkość lub zakres zamówienia 5.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60.000 EURO. 5.2) Termin wykonania: 1 miesiąc od daty podpisania umowy. IV: TRYBY 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. przy ul. Jagiellończyka 9 w Bartoszycach pokój nr 2A i na stronie internetowej Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2006-07-25. godzina 11:00. Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 2006-07-25., godzina 11:15, "LOKUM" Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce, świetlica.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-18 08:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-18 14:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
I. Zamawiający. "LOKUM" Sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce, ul. Jagiellończyka 9 II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Udzielenie zamówienia nastąpi w drodze postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19 poz. 177 z dnia 29.01.2004r. ze zmianami), w skrócie UPZP, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 - o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro. 2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest ,,Docieplenie ściany frontowej w budynku mieszkalnym." 1. Lokalizacja budynku. Budynek zlokalizowany jest w Bartoszycach przy ul. Pułaskiego 6-7. IV. Zakres rzeczowy remontu budynku 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają kosztorysy ofertowe. 2. W przypadku wystąpienia robót, których wykonanie stanie się konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia, a nie można było ich wcześniej przewidzieć Zamawiający udzieli Wykonawcy robót budowlanych zamówienia uzupełniającego nieobjętego zamówieniem podstawowym, nie przekraczającego łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP. 3. Termin wykonania zadania - 1 miesiąc od daty podpisania umowy. 4. Pożądane jest skrócenie terminu wykonania zadania. V. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w 1 egzemplarzu w języku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki oferty. Każda strona oferty musi być opieczętowana pieczęcią firmy. 3. Podpis pod ofertą, oświadczeniami, ewentualnymi zmianami w treści oferty, kserokopiami z dokumentów stwierdzających zgodność z oryginałem złożyć powinny osoby uprawnione do reprezentowania oferentów w sposób określony w akcie rejestrowym, w następujących dokumentach: a) w odpisie z właściwego rejestru, b) w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) w pełnomocnictwie, d) dla Wykonawców składających ofertę wspólną – w umowie regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. 4. Cena oferty powinna być podana liczbowo i słownie (netto + VAT = brutto) w PLN. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie. 5. Oferent może wnioskować do Zamawiającego o zmiany lub wyjaśnienia w przedmiocie robót lub w dokumentacji, jeżeli uzna te wyjaśnienia lub zmiany za konieczne dla należytego wykonania zadania. Wnioski można składać na piśmie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert.. 6. Każdy oferent może - pod rygorem wykluczenia - złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 11. Oferty należy składać w nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach). 12. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres "LOKUM" Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, oraz trzeba ją oznakować dodatkowo napisami: "Oferta przetargowa na Wykonanie docieplenia ścian frontowej w budynku przy ul. Pułaskiego 6-7 w Bartoszycach", oraz „Nie otwierać przed 25.07.2006r. godz. 11.00”. 13. Zamawiający wymaga, aby oferent zapoznał się z pełną treścią SIWZ. VI. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie spełnia ona wymogów art. 89 UPZP tj. a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy PZP lub błędy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. VII. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy e) w przypadku o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. VIII. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają (dysponują) niezbędnym potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia 2. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 UPZP. IX. Zawartość oferty: 1. Oferta powinna zawierać: 1) wypełnione formularze oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ 2) wycenione w kosztorysach ofertowych przedmiary robót wg cen jednostkowych 3) załączniki do oferty wymienione w niniejszej specyfikacji – patrz wykaz poniżej 2. Wymagane załączniki do oferty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot); 2) oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 3) oświadczenie, że Oferent dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia 4) oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 5) oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, 6) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP – załącznik Nr 2 7) oświadczenie, że ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą obowiązywały w okresie ważności umowy i nie będą podlegały zmianie, 8) kosztorysy ofertowe, według dostarczonych przedmiarów przez Zamawiającego, stanowiących integralną część dokumentacji przetargowej z podaniem cen jednostkowych robót. X. Opis sposobu obliczania oferowanej ceny. 1. Wykonawca określi ceny w dostarczonym druku ,,ślepego kosztorysu ofertowego" wg nastepujących zasad: 1) wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami 2) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk 3) Wykonawca musi opracować kosztorys wg podstaw wyceny podanych w przedmiarze robót określonych przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym. 2. Wszystkie wartości określone w kosztorysie oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach wystepujących w kosztorysie. 2.1. Brak wypełnienia i określenia wartości choćby w jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 2. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy. 3.1. W druku oferty należy podać wartość zamówienia netto + VAT = brutto. 3.2. Wykonawca wybrany w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie przedmiotowych robót objętych przetargiem przed datą podpisania umowy. XI. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania prowadzone będzie kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez inspektora nadzoru w PLN. I rata płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury , II rata płatna w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia ,III rata płatna do 30 października 2006r XII. Kryteria oceny ofert. 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. 2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny i jego wagą: cena wykonania przedmiotu zamówienia – waga 100%. Do kryterium cena będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto za przedmiot zamówienia. Punktacja za cenę będzie obliczana wg wzoru: Pk = cena najniższa / oferowana cena x 100%. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana. XIII. Tryb udzielania wyjaśnień. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zapytanie musi mieć formę pisemną. 3. Zamawiający udzieli odpowiedzi w trybie art. 38 UPZP, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. XIV. Miejsce i termin składania ofert. 1. Oferty należy składać - pokój nr 2A - "LOKUM" Sp. z o. o., ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce nie później niż do dnia 25.07.2006r. godz. 1100. 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Oferty nadesłane przez placówkę pocztową operatora publicznego będą zakwalifikowane do postepowania pod warunkiem ich dostarczenia do budynku "LOKUM" Sp. z o. o. w ustalonym terminie. XV. Otwarcie ofert. 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2006r. o godz. 11.15 w trybie art. 86 UPZP, w budynku "LOKUM" Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 w Bartoszycach. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie z art. 88, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. XVI. Przedstawicielem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Lucyna Jędryczka pok.2a w godz. 9ºº - 13ºº. XVII. Ogłoszenie o wyborze ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Właściciel wybranej oferty zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy. XVIII.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Wzór umowy stanowiącej załącznik Nr 3 do SIWZ. XIV.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie dopełni w wyznaczonym terminie formalności: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny z zastosowaniem art. 93 ustęp 1 UPZP. XV. Protest. 1.Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu ,czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie ustawy ,można wnieść protest do zamawiającego.. 2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności. 3.Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.Wykonawca, który nie przystapił do postępowania protestacyjnego, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności. 5.Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6.Protest dotyczący SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 7.Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 8. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 9. Zamawiający rozstrzyga protest nie później, niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-18 08:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-18 14:37
Załącznik Nr 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 ........................................... (pieczęć firmowa) ........................................... tel. fax.: ............................................... NIP Do "LOKUM" Sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce ul. Jagiellończyka 9 O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: "Docieplenie szczytów w budynku przy ul. Bema 2 w Bartoszycach". oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: netto złotych .................................................................. VAT złotych .................................................................. Brutto złotych ................................................................ Słownie brutto złotych ................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ustalone na podstawie KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH W przypadku wystąpienia robót uzupełniających stosowane będą stawki i narzuty przyjęte w kosztorysie zamówienia podstawowego. 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: całość robót ......................... miesięcy od daty podpisania umowy 2. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji - ......................... licząc od daty protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (długość gwarancji należy określić w pełnych latach) . 3. Przyjmujemy warunki płatności na warunkach określonych w SIWZ i umowie. 4. Oświadczamy, że: Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zapoznaliśmy się z warunkami, w jakich będzie wykonywany przedmiot zamówienia, z zakresem prac, oraz szczegółowymi przedmiarami robót i potwierdzamy kompletność materiałów do wykonania zamówienia, Uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ. 5. Oświadczamy, że istotne dla zamawiającego warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach oraz zasadach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dnia .............................. .................................................... (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-18 08:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-18 14:38
Załącznik Nr 2
Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ocieplenie ściany frontowej w budynku przy ul. Pułaskiego 6-7 w Bartoszycach". oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tzn.: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Dnia .................................. ............................................................ podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-18 08:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-18 14:39
Umowa
UMOW A ………… Zawarta w dniu ……….2006r. w Bartoszycach pomiędzy "LOKUM" Spółką z o.o. zwaną dalej zamawiającym reprezentowaną przez: Bogdana Popławskiego - Prezesa Zarządu, działającego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy ………………………. a ………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:…………………………………… § 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania: …………………………………………………………………………………. przy ul. ……………………………………………………………………………………….. Szczegółowy zakres prac określony jest w kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót, które są integralną częścią niniej szej umowy. § 2 Zleceniodawca oświadcza, że spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr. 19 z dnia 9 Lutego 2004r.) § 3 Zleceniodawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zlecenia w terminie …….od daty przekazania placu budowy . Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu …………..2006r §4 Za powyższe prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………… brutto, słownie ……………………………………………………………………….. Należności będą regulowane na konto Wykonawcy. Ustala się następujący sposób rozliczania robót: 1. Rozliczenie robót dokonywane będzie kosztorysem powykonawczym w oparciu o KNR oraz kalkulacje indywidualne według stawek określonych w ofercie. Stawka roboczogodziny …………. zł kosztów pośrednich ………..%, zysk ………%, materiał wg cen zakupu plus koszt zakupu ………… %. Ceny materiałów nie mogą być wyższe od średniego poziomu cen określonych w SEKOCENBUD § 5 Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi ………… miesięcy, od daty końcowego odbioru dokonanego przez Zamawiającego. § 6 Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Powołania kierownika budowy, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym. 2. Wykonania zakresu rzeczowego umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 3. Zastosowanie przy realizacji zakresu rzeczowego materiałów, które posiadają ważne atesty jakościowe, gwarancje i certyfikaty uznane przez polskie prawo. § 7 Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru –…………………………………………………………………… § 8 1.Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. 2. Roboty ulegające zakryciu stanowić będą przedmiot odrębnego odbioru. Roboty te odbierać będzie inspektor nadzoru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o gotowości odbioru. 3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przekracza umownego terminu zakończenia robót. § 9 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne: a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne - za zwłokę w przelaniu należnych środków pieniężnych w wysokości 0,10 % wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki poza ustalony termin umowy - za opóźnienie przeprowadzenia odbioru końcowego z winy Zamawiającego 0,10 % od ceny ofertowej za każdy dzień opóźnienia poza ustalony termin umowny b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,10 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki poza ustalony termin. - za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,10 % ceny ofertowej za każdy dzień zwłoki poza uzgodniony protokolarnie termin usunięcia wad - za odstąpienie od wykonania zadania w wysokości 10% wartości umowy - za spowodowanie zniszczeń lub zalania pomieszczeń mieszkalnych z winy Wykonawcy według rzeczywiście poniesionych strat - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powstałych szkód na własny koszt 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych strat. 3. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych. § 10 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy w Olsztynie. § 11 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie uzgodnionego aneksu podpisanego przez obie strony. § 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej. § 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-18 14:27
Kosztorys
docieplenie ściany frontowej ul. Pułaskiego 6-7 Opis J. m. Ilość Cena* Wartość 1 .KNR4-01 0701-0500 Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap. 1 m2 90,0000 2.KNRO-23 2611-0100 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką -mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie, mechaniczne i zmycie 100 m2 1,9227 3 .KNR 0-23 2614-0201 Ociepl.ścian budynków płytami styr.system STOPTER z got.zapraw klej.z przygot.podłożai wyk.wyprawy. Docieplenie ścian z cegty - tynk z mieszanki mineralnej. ATLAS CERMITSN 20 lub DR 20 - gr. 10 cm 100 m2 1,7138 4. KNR 0-23 2614-1000 Ociepl.ścian budynków płytami styr.system STOPTER z got.zapraw klej.z przygot.podłożai wyk.wyprawy. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 100 m 1,5386 5. KNR 0-23 2614-1100 Ociepl.ścian budynków płytami styr.system STOPTER z got.zapraw klej.z przygot.podłożai wyk.wyprawy. Zamocowanie listwy cokołowej 100 m 0,3455 6 .KNR 0-23 2614-0501 Ociepl.ścian budynków płytami styr.system STOPTER z got.zapraw klej.z przygot.podłożai wyk.wyprawy. Docieplenie ościeży o szer.do 15cm z cegły - tynk z miesz.mineralnej.ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20 Of. 'W 100 m2 0,2089 7. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg.blachy z rozbiórki dodalsz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 1 m 34,5500 8. KNR 4-01 0524-0500 Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych. Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych, w odcinkach ponad 1 m - blachą ocynkowaną o średnicy 15 cm 1 m 34,5500 9. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg.blachy z rozbiórki dodalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. zblachy nie nadającej się do użytku 1 m2 2,7200 10 .KNR 4-01 0533-0200 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków itp. i naprawa obróbek blach.. Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych,wyskoków,.ipasów eiewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkon, z blachy ocynkowanej 1 m2 2,7200 11 .KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. zblachy nie nadającej się do użytku - podokienniki 1 m2 8,6400 12.KNR4-01 0530-0800 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Podokienników z blachy ocynkowanej 1 m2 8,6400 13.KNR4-01 0414-1100 Wymiana deskowania lub tacenia dachów. Deski czołowe 1 m 34,5500 14.KNR4-01 0535-0600 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki dodalsz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 1 m 7,0000 15.KNR4-01 0527-0600 Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m. Z blachy ocynkowanej o# 12 cm 1 m 7,0000 16.KNR4-01 0333-1100 Przebicie otworów w ścianach z cegieł. Na zaprawie cementowo-wapiennej. grub. 2 cegły 1 szt 2,0000 17.KNR4-01 0322-0200 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłożach betonowych. Osadzeniewścianach kratek • wentylacyjnych 1 szt 2,0000 18.KNR4-01 0308-0300 Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł. Naprawa uszkodzonych cegieł-ilość sztuk do 5 cegieł 1 szt 4,0000 19.KNR4-01 1204-0800 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności, powierzchni tynku - gzyms.cokół 10 m2 3,6280 20.KNR4-01 1204-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotne elewacji -tynki gładkie - cokół.gzyms 10 m2 3,6280 21 .KNR2-02 1610-0100 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne o wysokości do 10 m 1 m2 241,8500 22.KNR4-01 1204-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotne elewacji -tynki gładkie 10 m2 19,2270 23.KNR4-01 0420-0400 Zastawy zabezpieczające i pomosty na dachu oraz daszki zabezpieczające. Wykonanie daszków zabezpieczających 1 m2 3,0000 24.KNR2-02 1610-0900 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Praca rusztowań przyściennych 1r-g 198,2800 Razem

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-18 11:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-18 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7486
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-07-18 14:39:29