Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert
Bartoszyce, dnia 2006-07-25 „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Poniatowskiego 3 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Docieplenie dwóch ścian budynku.” Termin wykonania robót dwa miesiące od daty podpisania umowy. Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 2.08.2006r. godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2.08.2006r. godz. 1015. W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych. Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy. Kryterium oceny ofert: Cena 100% Warunki płatności Zamawiający ustala dwa terminy płatności: - I termin 14 dni od daty wystawienia faktury 50% wartości robót, - II termin do 30 październik 2006r

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-07-26 10:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12525
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-07-26 10:26:14