Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO 1. Zamawiający: „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce 2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 3. Sposób uzyskania specyfikacji: Specyfikacje można uzyskać w siedzibie „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 (pokój 2A – dział techniczny) w godzinach 700 - 1300 Dostępna jest także na stronie internetowej: http://www.bip.lokum-bartoszyce.pl/ 4. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach. 5. Termin wykonania: Wymagany okres realizacji – 01.01.2007r. – 31.12.2007r. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają wymagania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą (spełnia – nie spełnia). 7. Zamawiający nie dopuszcza oferty częściowej. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny: - opłata roczna za konserwacje brutto – 85 % - stawka za okresową kontrolę techniczną za 1 lokal – 5 % - stawka za przeprowadzenie ekspertyzy za 1 mb – 5 % - stawka za ekspertyzę, podłączenie urządzenia 1 sztuka – 5 % 10. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 (sekretariat) do dnia 21.12.2006r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2006r. o godzinie 1015 w siedzibie „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach. 11. Okres związania: Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Załączniki: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wykaz budynków zarządzanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. - formularz ofertowy - oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 U. P.Z.P. - informacja na temat personelu kierowniczego - wykaz robót - projekt umowy

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-13 11:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-13 11:53
Załącznik nr 1
Do dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez LOKUM Spółkę z o.o. w Bartoszycach” ........................................... (pieczęć firmowa) O F E R T A Do "LOKUM" Sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce ul. Jagiellończyka 9 W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym T/I-P/2006/7 z „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach z dnia 11.12.2006r. …………………….………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i siedziba oferenta) 1. Składa ofertę na „wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez „LOKUM” Spółkę z o.o. w Bartoszycach” objętego zakresem przetargu i zobowiązuje się wykonać w/w prace zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 2. Cena za wykonanie pełnego zakresu prac wynosi: 2.1. Opłata roczna za konserwację ………….. zł netto + VAT = ......…. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………) 2.2. Stawka za okresową kontrolę techniczną za 1 lokal ………..….. zł netto + VAT = …………..zł brutto (słownie: ……………………………………………………) 2.3. Stawka za przeprowadzenie ekspertyzy za 1 mb ………….. zł netto + VAT = ......…. zł brutto (słownie…………………………………………………………) 2.4. Stawka za ekspertyzę – podłączenie 1 szt. ………. zł netto + VAT = …..……. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………) 3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie ……………………………... 4. Roboty określone zakresem przetargu będą rozliczane na podstawie zaproponowanych stawek. 5. Oświadczamy, zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 6. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą do czasu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Oświadczamy, że projekt umowy będący załącznikiem do specyfikacji akceptujemy w całości/nie akceptujemy w części* ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………... (podać przyczynę) i zobowiązujemy się: a) do zawarcia umowy* b) do zawarcia umowy po wprowadzeniu zaakceptowanych przez Zamawiającego korekt, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego*. * niepotrzebne skreślić PODPISANO …………….…………………… (UPEŁNOMOCNIONY PRZEDSTAWICIEL) ADRES ………………….……. DNIA …………….…….

drukuj (Załącznik nr 1)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-13 12:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
I. Zamawiający. "LOKUM" Sp. z o.o., 11-200 Bartoszyce, ul. Jagiellończyka 9, telefon: (089) 762-52-36, fax: (089) 762-52-36, e-mail bip@bip.lokum-bartoszyce.pl. II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Udzielenie zamówienia nastąpi w drodze postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19 poz. 177 z dnia 29.01.2004r. ze zmianami.), w skrócie UPZP, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 - o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro. 2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o.o. w Bartoszycach''. Zakresem robót obejmuje się: 1. Roboty kominiarskie – (całość zasobów) w tym: a. okresowe czyszczenie przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z obecnie istniejącymi przepisami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 12 poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003r.) – zauważone usterki powinny być na bieżąco zgłaszane. b. raz w roku przeprowadzana okresowa kontrola techniczna zakończona protokołem zgodnie z Art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. nr 89poz. 414 z póź. zmianami) c. dokonywanie ekspertyz i opinii kominiarskich na indywidualne zlecenie Zamawiającego. 2. Wykaz budynków zarządzanych przez "LOKUM" Sp. z o. o. objętych konserwacją i drobnymi naprawami stanowi załącznik Nr 2. 3. Termin wykonania zadania od 01.01.2007 rok do 31.12.2007r. IV. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w 1 egzemplarzu w języku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki oferty. Każda strona oferty musi być opieczętowana pieczęcią firmy. 3. Podpis pod ofertą, oświadczeniami, ewentualnymi zmianami w treści oferty, kserokopiami z dokumentów stwierdzających zgodność z oryginałem złożyć powinny osoby uprawnione do reprezentowania oferentów w sposób określony w akcie rejestrowym, w następujących dokumentach: a) w odpisie z właściwego rejestru, b) w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) w pełnomocnictwie, d) dla Wykonawców składających ofertę wspólną – w umowie regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. 4. Do zadań określonych w zakresie robót w rozdziale 3 pkt. 1 oferent podaje: - cenę ryczałtową roczną brutto za świadczone usługi określone w pkt. a. - cenę brutto za czynności określone w pkt. b (dotyczy jednego lokalu). - cenę brutto za czynności określone w pkt. c (dotyczy ceny za jedno podłączenie urządzenie i ceny przeglądu 1 mb kanału). 5. Oferent może wnioskować do Zamawiającego o zmiany lub wyjaśnienia w przedmiocie robót lub w dokumentacji, jeżeli uzna te wyjaśnienia lub zmiany za konieczne dla należytego wykonania zadania. Wnioski można składać na piśmie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert.. 6. Każdy oferent może - pod rygorem wykluczenia - złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 11. Oferty należy składać w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). 12. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres "LOKUM" Sp. z o. o., ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, oraz trzeba ją oznakować dodatkowo napisami: ,,Wykonanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o.o. w Bartoszycach'' oraz Nie otwierać przed dniem 21.12.2006r. godz. 1015. 13. Zamawiający wymaga, aby oferent zapoznał się z pełną treścią SIWZ. V. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie spełnia ona wymogów art. 89 UPZP tj. a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy PZP lub błędy w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. VI. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy e) w przypadku o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. VII. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj: wykażą, że świadczyli usługi kominiarskie o charakterze zgodnym z zakresem określonym w rozdziale I SIWZ (załącznik Nr 3). 2. Posiadają (dysponują) niezbędny potencjał techniczny (załącznik Nr 4 – oświadczenie). 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wykaz pracowników – załącznik Nr 5). 4. Wykazanie osób posiadających uprawnienia budowlane bądź dyplom mistrza kominiarskiego. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 UPZP. VIII. Zawartość oferty: 1. Oferta powinna zawierać: 1. Wypełnione formularze oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ załączniki do oferty wymienione w niniejszej specyfikacji – patrz wykaz poniżej. 2. Wymagane załączniki do oferty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot); a) przedsiębiorcy występujący jako spółka zobowiązani są do załączenia umowy spółki. b) jeżeli ofertę składa konsorcjum, do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna. Zawartość umowy konsorcyjnej określa pkt 3 niniejszego rozdziału Specyfikacji. 2) aktualny dokument stwierdzający, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. 3) Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu, 4) Wykaz kadry pracowniczej niezbędnej do realizacji zamówienia – załącznik Nr 5. 5) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału technicznego – załącznik Nr 4 do SIWZ, 6) Wykaz wykonanych usług kominiarskich o charakterze zgodnym z zakresem określonym w rozdziale I SIWZ (załącznik Nr 3). 7) Oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8) Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP – załącznik Nr 6, IX. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania prowadzone będzie na podstawie wystawionych faktur. X. Kryteria oceny ofert. 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. 2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: Opłata roczna za konserwacje brutto – 85 % Stawka za okresową kontrolę techniczną za 1 lokal – 5 % Stawka za przeprowadzenie ekspertyzy za 1 mb – 5 % Stawka za ekspertyzę, podłączenie urządzenia 1 szt. – 5 % Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana. 3. Stawki określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy. XI. Tryb udzielania wyjaśnień. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zapytanie musi mieć formę pisemną. 3. Zamawiający udzieli odpowiedzi w trybie art. 38 UPZP, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. XII. Miejsce i termin składania ofert. 1. Oferty należy składać w sekretariacie - pokój nr 4 - "LOKUM" Sp. z o. o., ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce nie później niż do dnia 21.12.2006 r. godz. 1000. 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Oferty nadesłane przez placówkę pocztową operatora publicznego będą zakwalifikowane do postepowania pod warunkiem ich dostarczenia do budynku "LOKUM" Sp. z o. o. w ustalonym terminie. XIII. Otwarcie ofert. 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2006r. o godz. 1030 w trybie art. 86 UPZP, w budynku "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach, ulica Jagiellończyka 9, w pomieszczeniu świetlicy. 2. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. XIV. Przedstawicielem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Lucyna Jędryczka pokój nr 2A, w godz. 9ºº - 13ºº. XV. Ogłoszenie o wyborze ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Właściciel wybranej oferty zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Wzór umowy stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ. XVII. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie dopełni w wyznaczonym terminie formalności: - Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny z zastosowaniem art. 93 ustęp 1 UPZP. XVIII. Środki ochrony prawnej. 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów UPZP przysługuje prawo wniesienia protestu i odwołania od sposobu jego rozpatrzenia przez Zamawiającego w trybie Działu VI tej ustawy. 2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 3. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, uczestniczących w postępowaniu. 4. Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się także Wykonawcy, którzy przystąpią do postępowania protestacyjnego w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia. 5. Wykonawca, który nie przystapił do postępowania protestacyjnego, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności. 6. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Protest dotyczący SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 8. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 9. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 10. Zamawiający rozstrzyga protest nie później, niż w terminie 5 dni od jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

drukuj (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-13 12:06
Załącznik Nr 2
do dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalno - użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o.o. w Bartoszycach''. REJON I dla robót kominiarskich 1. Krótka 1 2. Krótka 2 3. Krótka 3 4. A. Struga 12a 5. Gen. Pułaskiego 1 6. Gen. Pułaskiego 3 7. Gen. Pułaskiego 6 8. Paderewskiego 1 9. Paderewskiego 9 10. Paderewskiego 15 11. Paderewskiego 8 12. Traugutta 1 13. Traugutta 2 14. Traugutta 3 15. Traugutta 7 16. Traugutta 13 17. Traugutta 17 18. Okrzei 4 19. Okrzei 5 20. Wyszyńskiego 5 21. Warszawska 13 22. Marksa 10 23. Poniatowskiego 1 24. Poniatowskiego 2 25. Poniatowskiego 2A 26. Poniatowskiego 3 27. Poniatowskiego 6 28. Poniatowskiego 7 29. Poniatowskiego 11 30. Poniatowskiego 11A 31. Poniatowskiego 12A 32. Poniatowskiego 17A 33. Poniatowskiego 18A 34. Poniatowskiego 19A 35. Słowackiego 28 36. Słowackiego 30 37. Gen. Andersa 2 38. Gen. Andersa 10 39. Gen. Andersa 12 40. Warszawska 10 41. Warszawska 11 42. Warszawska 14 43. Warszawska 15 44. Warszawska 20 45. Kętrzyńska 22 46. Kętrzyńska 25 47. Kętrzyńska 26 48. Kętrzyńska 27 49. Kętrzyńska 27A 50. Kętrzyńska 27B 51. Kętrzyńska 29 52. Kętrzyńska 30 53. Kętrzyńska 31 54. Kętrzyńska 37 55. Kętrzyńska 40 56. Kętrzyńska 42 57. Grota-Roweckiego 3 58. Grota-Roweckiego 5 59. Grota-Roweckiego 6 60. Grota-Roweckiego 7 61. 11-go Listopada 8 62. 11-go Listopada 9 63. Boh. Monte Cassino 2 64. Boh. Monte Cassino 5 65. Orzeszkowej 1-1A 66. Orzeszkowej 3 67. Hubalczyków 5 68. Piłsudskiego 1 69. Marksa 6 70. Marksa 8 71. Marksa 16 72. Marksa 23 73. Marksa 25 74. Witosa 1 75. Witosa 14 76. Witosa 27A 77. C.-Skłodowskiej 6A 78. Boh. Warszawy 4 79. Boh. Warszawy 4A 80. Boh. Warszawy 15 81. Boh. Warszawy 20 82. Boh. Warszawy 29A 83. Konopnickiej 1 84. Brzeszczyńskiego 4 85. Marksa 10A 86. Lusiny 5 87. Hubalczyków 2 88. Kętrzyńska 35 89. Słowackiego 1 (b-c-d) REJON II dla robót murarsko-tynkarskich, dekarskich, instalacyjnych: wod. kan., c.o., gazowych 1. Kętrzyńska 1 2. Strzeleckiego 5 3. Kętrzyńska 3a 4. Kętrzyńska 2 5. Kętrzyńska 7 6. Kętrzyńska 9 7. Pl. Kont. 3-go Maja 1 8. Pl. Kont. 3-go Maja 2 9. Pl. Kont. 3-go Maja 2A 10. Pl. Kont. 3-go Maja 3 11. Pl. Kont. 3-go Maja 6 12. Pl. Kont. 3-go Maja 7 13. Pl. Kont. 3-go Maja 8 14. Pl. Kont. 3-go Maja 11 15. Pl. Kont. 3-go Maja 12 16. Pl. Kont. 3-go Maja 13, 13A, 13B 17. Pl. Kont. 3-go Maja 15A 18. Pl. Kont. 3-go Maja 17 19. Pl. Kont. 3-go Maja 18 20. Pl. Kont. 3-go Maja 22, 23 21. Pl. Kont. 3-go Maja 24 22. Pl. Kont. 3-go Maja 25 23. Pl. Kont. 3-go Maja 28 24. Pl. Kont. 3-go Maja 29 25. Pl. Kont. 3-go Maja 133, 34, 35 26. Mazurska 1 27. Mazurska 17 28. Mazurska 23 29. Ofiar Oświęcimia 1 30. Starzyńskiego 4 31. Starzyńskiego 5 32. Starzyńskiego 6 33. Szewców 1 34. Szewców 2 35. Kowali 3 36. Cicha 1 37. Kilińskiego 1 38. Kilińskiego 3 39. Cynkowa 1 40. Cynkowa 2 41. Prusa 1 42. Prusa 2 43. Gen. Bema 1, 3 44. Gen. Bema 2 45. Gen. Bema 4 46. Gen. Bema 6 47. Gen. Bema 7 48. Gen. Bema 8 49. Gen. Bema 13 50. Gen. Bema 15 51. Gen. Bema 16 52. Gen. Bema 17 53. Gen. Bema 18 54. Gen. Bema 19 55. Gen. Bema 39 56. Gen. Bema 45 57. Gen. Bema 47 58. Gen. Bema 51 59. Wybrzeża 1 60. Pl. Wolności 2 61. Tolko 7 62. Przemysłowa 10A 63. Kolejowa 3 64. Kolejowa 5 65. Pieniężnego 4 66. Pieniężnego 8 67. Pieniężnego 9 68. Młynarska 2 69. Młynarska 3 70. Kopernika 1 71. Kopernika 3 72. Kopernika 6 73. Kopernika 7 i 7A 74. Kopernika 8 75. Kopernika 10 76. Kopernika 11 77. Kopernika 12 78. Kopernika 13 79. Kajki 1 80. Kajki 6 81. Kajki 7 82. Robotnicza 1 83. Robotnicza 4 84. Jagiellończyka 1 85. Jagiellończyka 4 86. Jagiellończyka 5 87. Jagiellończyka 6 88. Jagiellończyka 7 89. Jagiellończyka 8 90. Jagiellończyka 8A 91. Limanowskiego. 92. A Asnyka 4 93. Limanowskiego 5 94. Słowackiego 1B, 1C 95. Kętrzyńska 10 96. Kętrzyńska 12

drukuj (Załącznik Nr 2)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-13 12:02
U M O W A na usługi kominiarskie
zawarta w dniu ……………. pomiędzy: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Wykonawca usług reprezentowany przez ……… ………………………………………….. a: Zleceniodawcą ,,LOKUM” Spółką z o.o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu – Bogdana Popławskiego o następującej treści: § 1. 1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi kominiarskie polegające na czyszczeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 12 poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003r.) 2. Kontroli technicznej przewodów co najmniej raz w roku i w oparciu o ustawę Prawo Budowlane. 3. Ponadto wykonawca zobowiązuje się do wykonywania innych zleconych przez Zamawiającego czynności. § 2. Wykonawca będzie wykonywał usługi kominiarskie w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zamawiającego z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 3. 1. Ustala się opłatę roczną za usługi kominiarskie w wysokości ……………….. zł brutto, słownie: ………………………………………………………………………….. złotych, która będzie uregulowana w równych ratach miesięcznych po: ……………………. zł, słownie: ………………………………………………………………………….. złotych, wg faktury wystawionej przez Wykonawcę. 2. Opłata za okresową kontrolę techniczną, która ma być wykonywana ca najmniej raz w roku wynosić będzie ……………. zł brutto, słownie: ………………………………. …………………………………………………………. złotych, od jednego lokalu. Płatność będzie następować każdorazowo po przedstawieniu zestawienia z wykonanych przeglądów potwierdzonych czytelnym podpisem lokatora, oraz dołączeniu protokółów. 3. Za wykonanie dodatkowych czynności zleconych przez Zamawiającego związanych z eksploatacją budynków dotyczących ekspertyz i opinii kominiarskich ustala się stawkę w wysokości …………….zł brutto słownie: ………………………. złotych za 1 mb przewodu, a jedno podłączenie ………….. zł brutto, słownie ………………….… złotych. § 4. 1. Wykonanie usługi określonej w § 1 pkt. 1 musi być potwierdzone czytelnym podpisem przez użytkownika budynku. Brak podpisu traktowany jest jako niewykonanie usługi i zobowiązuje się Wykonawcę do wystawienia faktury korygującej pomniejszoną o ilość niewykonanych usług. 2. Wykonanie usługi określonej w § 1 pkt 2 musi być potwierdzone czytelnym podpisem najemcy – właściciela lokalu. Brak podpisu najemcy – właściciela lokalu jest jednoznaczne z niewykonaniem w/w usługi i podlega pomniejszeniu wartości faktury. § 5 Zleceniodawca zobowiązuje się do płatności przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury na podane w fakturze konto Wykonawcy. § 6. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. § 7. Ewentualne spory mogą wynikać na tle realizacji umowy, rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Gospodarczy. § 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze strony. § 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy K.C. ZLECENIODAWCA : WYKONAWCA :

drukuj (U M O W A na usługi kominiarskie)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-13 12:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-13 12:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7606
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-13 12:19:45