Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert
Bartoszyce, dnia 2006-10-04. „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Brzeszczyńskiego 4 w Bartoszycach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Remont dachu – krycie papą termozgrzewalną.” Termin wykonania robót jeden miesiąc od daty podpisania umowy. Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 16.10.2006r. godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2006r. godz. 1015. W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy. Kryterium oceny ofert: Cena 100%

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-05 10:35
Zaproszenie do składania ofert
Bartoszyce 04.10.06r. „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul.Bema 6 w Bartoszycach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Remont pokrycia stropodachu .” Termin wykonania robót jeden miesiąc od daty podpisania umowy. Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 16.10.2006r. godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2006r. godz. 1015. W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych. Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy. Kryterium oceny ofert: Cena 100%

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-09-27 10:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-05 10:36
Zaproszenie do składania ofert: Remont stropodachu ul. bema 6 w Bartoszycach.
Bartoszyce, dnia 2006-07-31 „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Bema 6 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Remontu stropodachu.” Termin wykonania robót jeden miesiąc od daty podpisania umowy. Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia11.08.2006r. godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2006r. godz. 1015. W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych. Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy. Kryterium oceny ofert: Cena 100% Warunki płatności: Zamawiający ustala dwa terminy płatności: - I termin 14 dni od daty wystawienia faktury 50% wartości robót, - II termin do 30 października 2006r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-08-01 14:35
Kosztorys OCIEPLENIE SZCZYTÓW UL. BEMA 4
1. KNR 4-01 0701-0500 Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry o 1 m² 350,64 pow. ponad 5 m² z zaprawy cem. – wap. 2. KNR 4-01 0533-0200 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i 1 m² 5,71 nadrynnowych, wyskoków itp. i naprawa obróbek blach. Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkon. z blachy ocynkowanej 3. KNR 0-23 2611-0100 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką- 100 m² 3,4964 mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4. KNR 0-23 2612-0800 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 100 m 0,8720 system STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 5. KNR 0-23 2612-0900 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – 100 m 0,2320 system STOPTER. Zamocowanie listwy cokołowej. 6. KNR 0-23 2614-0201 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – 100 m² 3,5064 system STOPTER z got. zapraw klej. z przygot. podłoża i wyk. wyprawy. Docieplenie ścian z cegły – tynk z mieszanki mineralnej. ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20 – styropian grub. 12 cm – wyprawa do malowania 7. KNR 0-23 2614-0802 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – 100 m² 0,1872 system STOPTER z got. zapraw klej. z przygot. podłoża i wyk. wyprawy. Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z cegły – tynk z mieszanki mineralnej. ATLAS CERMIT R 200 lub N 200 – styropian 5 cm 8. KNR 4-01 1204-0400 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. 10 m² 35,0640 Malowanie dwukrotne elewacji – beton – farba fasadowa w kolorze wybranym przez WSPÓLNOTĘ 9. KNR 2-02 1610-0100 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwane RR-1/30. 1 m² 264,00 Rusztowania przyścienne o wysokości do 10 m 10. KNR 2-02 1610-0900 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwane RR-1/30. 1 r-g 304,76 Praca rusztowań przyściennych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-08-01 14:55
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Docieplenie szczytów w budynku przy ul. Bema 4 w Bartoszycach
Bartoszyce dnia 2006-07-31 Bartoszyce: Docieplenie szczytów w budynku przy ul. Bema 4 w Bartoszycach I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres zamawiającego: "LOKUM" Sp. z o.o., do kontaktów: Lucyna Jędryczka, ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, e-mail: lokum@rubikon.pl, bip@bip.lokum-bartoszyce.pl, II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Nazwa zadania: " Docieplenie szczytów w budynku przy ul.Bema 4 w Bartoszycach." 2) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: 11-200 Bartoszyce ul.Bema 4 3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 5) Wielkość lub zakres zamówienia 5.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60.000 EURO. 5.2) Termin wykonania: 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy. IV: TRYBY 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. przy ul. Jagiellończyka 9 w Bartoszycach pokój nr 2A i na stronie internetowej Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2006-08-11. godzina 11:00. Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 2006-08-11., godzina 11:15, "LOKUM" Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce, świetlica.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-31 14:15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
I. Zamawiający. "LOKUM" Sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce, ul. Jagiellończyka 9 II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Udzielenie zamówienia nastąpi w drodze postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19 poz. 177 z dnia 29.01.2004r. ze zmianami), w skrócie UPZP, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 - o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro. 2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest ,,Ocieplenie sczytów w budynku mieszkalnym." 1. Lokalizacja budynku. Budynek zlokalizowany jest w Bartoszycach przy ul. Bema 4. IV. Zakres rzeczowy remontu budynku 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają kosztorysy ofertowe . 2. W przypadku wystąpienia robót, których wykonanie stanie się konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia, a nie można było ich wcześniej przewidzieć Zamawiający udzieli Wykonawcy robót budowlanych zamówienia uzupełniającego nieobjętego zamówieniem podstawowym, nie przekraczającego łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP. 3. Termin wykonania zadania - 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy. 4. Pożądane jest skrócenie terminu wykonania zadania. V. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w 1 egzemplarzu w języku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki oferty. Każda strona oferty musi być opieczętowana pieczęcią firmy. 3. Podpis pod ofertą, oświadczeniami, ewentualnymi zmianami w treści oferty, kserokopiami z dokumentów stwierdzających zgodność z oryginałem złożyć powinny osoby uprawnione do reprezentowania oferentów w sposób określony w akcie rejestrowym, w następujących dokumentach: a) w odpisie z właściwego rejestru, b) w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) w pełnomocnictwie, d) dla Wykonawców składających ofertę wspólną – w umowie regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. 4. Cena oferty powinna być podana liczbowo i słownie (netto + VAT = brutto) w PLN. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie. 5. Oferent może wnioskować do Zamawiającego o zmiany lub wyjaśnienia w przedmiocie robót lub w dokumentacji, jeżeli uzna te wyjaśnienia lub zmiany za konieczne dla należytego wykonania zadania. Wnioski można składać na piśmie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 6. Każdy oferent może - pod rygorem wykluczenia - złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 11. Oferty należy składać w nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach). 12. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres "LOKUM" Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, oraz trzeba ją oznakować dodatkowo napisami: "Oferta przetargowa na Wykonanie ocieplenia szczytów w budynku przy ul. Bema 4 w Bartoszycach", oraz „Nie otwierać przed 11.08.2006r. godz. 11.00”. 13. Zamawiający wymaga, aby oferent zapoznał się z pełną treścią SIWZ. VI. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie spełnia ona wymogów art. 89 UPZP tj. a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy PZP lub błędy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. VII. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy e) w przypadku o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. VIII. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają (dysponują) niezbędnym potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia 2. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 UPZP. IX. Zawartość oferty: 1. Oferta powinna zawierać: 1) wypełnione formularze oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ 2) wycenione w kosztorysach ofertowych przedmiary robót wg cen jednostkowych 3) załączniki do oferty wymienione w niniejszej specyfikacji – patrz wykaz poniżej 2. Wymagane załączniki do oferty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot); 2) oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 3) oświadczenie, że Oferent dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia 4) oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 5) oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, 6) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP – załącznik Nr 2 7) oświadczenie, że ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą obowiązywały w okresie ważności umowy i nie będą podlegały zmianie, 8) kosztorysy ofertowe, według dostarczonych przedmiarów przez Zamawiającego, stanowiących integralną część dokumentacji przetargowej z podaniem cen jednostkowych robót. X. Opis sposobu obliczania oferowanej ceny. 1. Wykonawca określi ceny w dostarczonym druku ,,ślepego kosztorysu ofertowego" wg następujących zasad: 1) wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami 2) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk 3) Wykonawca musi opracować kosztorys wg podstaw wyceny podanych w przedmiarze robót określonych przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym. 2. Wszystkie wartości określone w kosztorysie oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach wystepujących w kosztorysie. 2.1. Brak wypełnienia i określenia wartości choćby w jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 2. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy. 3.1. W druku oferty należy podać wartość zamówienia netto + VAT = brutto. 3.2. Wykonawca wybrany w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie przedmiotowych robót objętych przetargiem przed datą podpisania umowy. XI. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania prowadzone będzie kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez inspektora nadzoru w PLN. I rata płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury , II rata płatna w terminie do 60 dni od daty wykonania zamówienia. XII. Kryteria oceny ofert. 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. 2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny i jego wagą: cena wykonania przedmiotu zamówienia – waga 100%. Do kryterium cena będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto za przedmiot zamówienia. Punktacja za cenę będzie obliczana wg wzoru: Pk = cena najniższa / oferowana cena x 100%. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana. XIII. Tryb udzielania wyjaśnień. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zapytanie musi mieć formę pisemną. 3. Zamawiający udzieli odpowiedzi w trybie art. 38 UPZP, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. XIV. Miejsce i termin składania ofert. 1. Oferty należy składać - pokój nr 2A - "LOKUM" Sp. z o. o., ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce nie później niż do dnia 11.08.2006r. godz. 1100. 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Oferty nadesłane przez placówkę pocztową operatora publicznego będą zakwalifikowane do postepowania pod warunkiem ich dostarczenia do budynku "LOKUM" Sp. z o. o. w ustalonym terminie. XV. Otwarcie ofert. 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2006r. o godz. 11.15 w trybie art. 86 UPZP, w budynku "LOKUM" Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 w Bartoszycach. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie z art. 88, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. XVI. Przedstawicielem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Lucyna Jędryczka pok.2a w godz. 9ºº - 13ºº. XVII. Ogłoszenie o wyborze ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Właściciel wybranej oferty zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy. XVIII.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Wzór umowy stanowiącej załącznik Nr 3 do SIWZ. XIV.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie dopełni w wyznaczonym terminie formalności: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny z zastosowaniem art. 93 ustęp 1 UPZP. XV. Protest. 1.Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu ,czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie ustawy ,można wnieść protest do zamawiającego.. 2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności. 3.Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.Wykonawca, który nie przystapił do postępowania protestacyjnego, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności. 5.Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6.Protest dotyczący SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 7.Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 8. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 9. Zamawiający rozstrzyga protest nie później, niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-31 14:16
ZAŁĄCZNIK NR 1
........................................... (pieczęć firmowa) ........................................... tel. fax.: ............................................... NIP Do "LOKUM" Sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce ul. Jagiellończyka 9 O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: "Ocieplenie sczytów w budynku przy ul. Bema 4 w Bartoszycach". oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: netto złotych .................................................................. VAT złotych .................................................................. Brutto złotych ................................................................ Słownie brutto złotych ................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ustalone na podstawie KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH W przypadku wystąpienia robót uzupełniających stosowane będą stawki i narzuty przyjęte w kosztorysie zamówienia podstawowego. 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: całość robót ......................... miesięcy od daty podpisania umowy 2. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji - ......................... licząc od daty protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (długość gwarancji należy określić w pełnych latach) . 3. Przyjmujemy warunki płatności na warunkach określonych w SIWZ i umowie. 4. Oświadczamy, że: Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zapoznaliśmy się z warunkami, w jakich będzie wykonywany przedmiot zamówienia, z zakresem prac, oraz szczegółowymi przedmiarami robót i potwierdzamy kompletność materiałów do wykonania zamówienia, Uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ. 5. Oświadczamy, że istotne dla zamawiającego warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach oraz zasadach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dnia ........................... .................................................... (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-31 14:17
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ocieplenie szczytów w budynku przy ul. Bema 4 w Bartoszycach". oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tzn.: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Dnia .................................. ............................................................ podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-31 14:18
Ogłoszenie o przetargu
Bartoszyce, dnia 2006-05-05 „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach, ul. Jagiellończyka 9, Tel. 089 762 52 36 zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie usług w zakresie 5-letnich przeglądów technicznych budynków”. Zakresem robót obejmuje się: 1. Przegląd instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej - zadanie I; 2. Przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej - zadanie II; 3. Przegląd ogólnobudowlany - zadanie III. Miejscem wykonania zamówienia jest teren miasta Bartoszyce. Dopuszcza się składanie oferty częściowej na jedno zadanie, lub na całość zamówienia. Wartość zamówienia poniżej 60.000 EURO. Czas trwania zamówienia - 3 miesiące. Warunki uczestnictwa: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy -Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia; -Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodnie z art. 24 Ustawy. Termin składania ofert dnia 23.05.2006r. godz. 1000. Termin otwarcia ofert 23.05.2006r. godz. 1015. Termin związania z ofertą - 30 dni. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Lucyna Jędryczka tel. 089 762 98 96.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-05-09 08:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 08:33
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
"LOKUM" Sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce ul. Jagiellończyka 9 ogłasza przetarg nieograniczony na: " Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach ". Termin składania ofert do dnia 20.01.2006 r. godz. 1000. Otwarcie ofert do dnia 20.01.2006 r. godz. 1015 w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 – świetlica. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Wartość zamówienia poniżej 60.000 EURO. Czas trwania zamówienia do 31.01.2007 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają (dysponują) niezbędnym potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (kadra kierownicza). 2. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Złożą oświadczenie, że w okresie realizacji zamówienia będą mieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy minimum 14 osób. 4. Złożą oświadczenie, że zatrudnią osoby do obsługi (utrzymanie czystości i porządku oraz otwarcie i zamknięcie – poniedziałek – piątek w godz. 800 – 1900, sobota 800 – 1500) nieruchomości przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach . 5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dostarczenie kopii polisy przy podpisaniu umowy. 6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 UPZP. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego za opłatą 15 PLN . Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Lucyna Jędryczka w godz. 900 – 1300 , pok. nr 2A. Kryterium oceny ofert: Cena - 100 %

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-09 10:40

Opis strony

2006

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16036
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-01-05 14:01:41