Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO 1. Zamawiający: „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce 2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 3. Sposób uzyskania specyfikacji: Specyfikacje można uzyskać w siedzibie „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 (pokój 2A – dział techniczny) w godzinach 700 - 1300 Dostępna jest także na stronie internetowej: http://www.bip.lokum-bartoszyce.pl/ 4. Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji i drobnych napraw w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach. 5. Termin wykonania: Wymagany okres realizacji – 01.01.2007r. – 31.12.2007r. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają wymagania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą (spełnia – nie spełnia). 7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny: - stawka roboczogodziny brutto – 100 % 10. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 (sekretariat) do dnia 21.12.2006r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2006r. o godzinie 1015 w siedzibie „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach. 11. Okres związania: Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Załączniki: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wykaz budynków zarządzanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. - formularz ofertowy - oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 U. P.Z.P. - informacja na temat personelu kierowniczego - wykaz robót - projekt umowy

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-13 11:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-13 11:49
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
I. Zamawiający. "LOKUM" Sp. z o.o., 11-200 Bartoszyce, ul. Jagiellończyka 9, telefon: (089) 762-52-36, fax: (089) 762-52-36, e-mail bip@bip.lokum-bartoszyce.pl. II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Udzielenie zamówienia nastąpi w drodze postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19 poz. 177 z dnia 29.01.2004r. ze zmianami.), w skrócie UPZP, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 - o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro. 2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie konserwacji i drobnych napraw budynków mieszkalno-użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o.o. w Bartoszycach''. Zakresem robót obejmuje się: 1. Roboty murarsko-tynkarskie – liczba zadań 2 (2 rejony wyodrębnione z całości zasobów) 2. Roboty dekarskie – liczba zadań 2 (2 rejony wyodrębnione z całości zasobów) 3. Roboty stolarskie – liczba zadań 1 (całość zasobów) 4. Roboty zduńskie – liczba zadań 1 (całość zasobów) 5. Roboty elektryczne – liczba zadań 1 (całość zasobów) 6. Roboty instalacyjne (wod.-kan., c.o., gaz) - liczba zadań 1 (całość zasobów) 2. Wykaz budynków zarządzanych przez "LOKUM" Sp. z o. o. objętych konserwacją i drobnymi naprawami stanowi załącznik Nr 2. 3. Termin wykonania zadania od 01.01.2007r. do 31.12.2007 rok. IV. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w 1 egzemplarzu w języku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki oferty. Każda strona oferty musi być opieczętowana pieczęcią firmy. 3. Podpis pod ofertą, oświadczeniami, ewentualnymi zmianami w treści oferty, kserokopiami z dokumentów stwierdzających zgodność z oryginałem złożyć powinny osoby uprawnione do reprezentowania oferentów w sposób określony w akcie rejestrowym, w następujących dokumentach: a) w odpisie z właściwego rejestru, b) w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) w pełnomocnictwie, d) dla Wykonawców składających ofertę wspólną – w umowie regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. 4. Stawka Rg powinna być podana wraz z pochodnymi. 4.1. Do zadań określonych w zakresie robót w pkt. 1, 2, 3, 5, 6 w opisie przedmiotu zamówienia oferent podaje stawkę Rg wraz z pochodnymi. 4.2. Do zadań określonych w zakresie robót poz. 4 (roboty zduńskie) oferent podaje cenę przebudowy 1 m³ trzonu piecowego. Na roboty dodatkowe należy podać stawkę R-g wraz z pochodnymi. 5. Oferent może wnioskować do Zamawiającego o zmiany lub wyjaśnienia w przedmiocie robót lub w dokumentacji, jeżeli uzna te wyjaśnienia lub zmiany za konieczne dla należytego wykonania zadania. Wnioski można składać na piśmie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert.. 6. Każdy oferent może - pod rygorem wykluczenia - złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta częściowa może być złożona na jedno lub na kilka zadań. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 11. Oferty należy składać w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). 12. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres "LOKUM" Sp. z o. o., ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, oraz trzeba ją oznakować dodatkowo napisami: ,,Wykonanie konserwacji i drobnych napraw budynków mieszkalno-użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o.o. w Bartoszycach'' oraz Nie otwierać przed dniem 21.12.2006r. godz. 1015. 13. Zamawiający wymaga, aby oferent zapoznał się z pełną treścią SIWZ. V. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie spełnia ona wymogów art. 89 UPZP tj. a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy PZP lub błędy w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. VI. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy e) w przypadku o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. VII. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj: wykażą, że świadczyli usługi i roboty konserwacyjne o charakterze zgodnym z zakresem określonym w rozdziale III SIWZ (załącznik Nr 3). 2. Posiadają (dysponują) niezbędny potencjał techniczny (załącznik Nr 4 – oświadczenie). 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wykaz pracowników – załącznik Nr 5). 4. Wykazanie osób posiadających: a) uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dla robót ogólnobudowlanych), b) uprawnienia budowlane oraz uprawnienia w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych z aktualną grupą "E" (dla robót elektrycznych), c) uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wod.-kan. oraz gazowych (dla robót sanitarnych), 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 UPZP. VIII. Zawartość oferty: 1. Oferta powinna zawierać: 1) wypełnione formularze oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ. załączniki do oferty wymienione w niniejszej specyfikacji – patrz wykaz poniżej. 2. Wymagane załączniki do oferty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot); a) przedsiębiorcy występujący jako spółka zobowiązani są do załączenia umowy spółki. 2) aktualny dokument stwierdzający, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. 3) Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu, 4) Wykaz kadry pracowniczej niezbędnej do realizacji zamówienia – załącznik Nr 5. 5) Wykaz osób przewidzianych do kierowania zamówieniem z podaniem uprawnień – załącznik Nr 6 (dołączyć kserokopię uprawnień), 6) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału technicznego – załącznik Nr 4 do SIWZ, 7) Wykaz wykonanych usług i robót konserwacyjnych o charakterze zgodnym z zakresem określonym w rozdziale I SIWZ (załącznik Nr 3). 8) Oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, 9) Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP – załącznik Nr 7, IX. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania prowadzone będą kosztorysami powykonawczymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru w PLN. X. Kryteria oceny ofert. 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. 2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium stawki R-g i jego wagą. Pk = stawka najniższa / oferowana stawka x 100%. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana. 3. Stawka R-g określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy. XI. Tryb udzielania wyjaśnień. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zapytanie musi mieć formę pisemną. 3. Zamawiający udzieli odpowiedzi w trybie art. 38 UPZP, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. XII. Miejsce i termin składania ofert. 1. Oferty należy składać w sekretariacie - pokój nr 4 - "LOKUM" Sp. z o. o., ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce nie później niż do dnia 21.12.2006 r. godz. 1000. 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Oferty nadesłane przez placówkę pocztową operatora publicznego będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia do budynku "LOKUM" Sp. z o. o. w ustalonym terminie. XIII. Otwarcie ofert. 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2006r. o godz. 1015 w trybie art. 86 UPZP, w budynku "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach, ulica Jagiellończyka 9, w pomieszczeniu świetlicy. 2. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. XIV. Przedstawicielem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Lucyna Jędryczka. XV. Ogłoszenie o wyborze ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Właściciel wybranej oferty zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Wzór umowy stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ. XVII. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie dopełni w wyznaczonym terminie formalności: - Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny z zastosowaniem art. 93 ustęp 1 UPZP. XVIII. Środki ochrony prawnej. 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów UPZP przysługuje prawo wniesienia protestu i odwołania od sposobu jego rozpatrzenia przez Zamawiającego w trybie Działu VI tej ustawy. 2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 3. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, uczestniczących w postępowaniu. 4. Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się także Wykonawcy, którzy przystąpią do postępowania protestacyjnego w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia. 5. Wykonawca, który nie przystąpił do postępowania protestacyjnego, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności. 6. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Protest dotyczący SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 8. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 9. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 10. Zamawiający rozstrzyga protest nie później, niż w terminie 5 dni od jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Bartoszyce, dnia 2006-12-11 Sporządził: Zatwierdził: …………………………….. ………………………………

drukuj (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-13 11:34
Załącznik Nr 2
do dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie konserwacji i drobnych napraw budynków mieszkalno - użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o.o. w Bartoszycach''. REJON I dla robót murarsko-tynkarskich, dekarskich, instalacyjnych: wod. kan., c.o., gazowych 1. Krótka 1 2. Krótka 2 3. Krótka 3 4. A. Struga 12a 5. Gen. Pułaskiego 1 6. Gen. Pułaskiego 3 7. Gen. Pułaskiego 6 8. Paderewskiego 1 9. Paderewskiego 9 10. Paderewskiego 15 11. Paderewskiego 8 12. Traugutta 1 13. Traugutta 2 14. Traugutta 3 15. Traugutta 7 16. Traugutta 13 17. Traugutta 17 18. Okrzei 4 19. Okrzei 5 20. Wyszyńskiego 5 21. Warszawska 13 22. Marksa 10 23. Poniatowskiego 1 24. Poniatowskiego 2 25. Poniatowskiego 2A 26. Poniatowskiego 3 27. Poniatowskiego 6 28. Poniatowskiego 7 29. Poniatowskiego 11 30. Poniatowskiego 11A 31. Poniatowskiego 12A 32. Poniatowskiego 17A 33. Poniatowskiego 18A 34. Poniatowskiego 19A 35. Słowackiego 28 36. Słowackiego 30 37. Gen. Andersa 2 38. Gen. Andersa 10 39. Gen. Andersa 12 40. Warszawska 10 41. Warszawska 11 42. Warszawska 14 43. Warszawska 15 44. Warszawska 20 45. Kętrzyńska 22 46. Kętrzyńska 25 47. Kętrzyńska 26 48. Kętrzyńska 27 49. Kętrzyńska 27A 50. Kętrzyńska 27B 51. Kętrzyńska 29 52. Kętrzyńska 30 53. Kętrzyńska 31 54. Kętrzyńska 37 55. Kętrzyńska 40 56. Kętrzyńska 42 57. Grota-Roweckiego 3 58. Grota-Roweckiego 5 59. Grota-Roweckiego 6 60. Grota-Roweckiego 7 61. 11-go Listopada 8 62. 11-go Listopada 9 63. Boh. Monte Cassino 2 64. Boh. Monte Cassino 5 65. Orzeszkowej 1-1A 66. Orzeszkowej 3 67. Hubalczyków 5 68. Piłsudskiego 1 69. Marksa 6 70. Marksa 8 71. Marksa 16 72. Marksa 23 73. Marksa 25 74. Witosa 1 75. Witosa 14 76. Witosa 27A 77. C.-Skłodowskiej 6A 78. Boh. Warszawy 4 79. Boh. Warszawy 4A 80. Boh. Warszawy 15 81. Boh. Warszawy 20 82. Boh. Warszawy 29A 83. Konopnickiej 1 84. Brzeszczyńskiego 4 85. Marksa 10A 86. Lusiny 5 87. Hubalczyków 2 88. Kętrzyńska 35 89. Słowackiego 1 (b-c-d) REJON II dla robót murarsko-tynkarskich, dekarskich, instalacyjnych: wod. kan., c.o., gazowych 1. Kętrzyńska 1 2. Strzeleckiego 5 3. Kętrzyńska 3a 4. Kętrzyńska 2 5. Kętrzyńska 7 6. Kętrzyńska 9 7. Pl. Kont. 3-go Maja 1 8. Pl. Kont. 3-go Maja 2 9. Pl. Kont. 3-go Maja 2A 10. Pl. Kont. 3-go Maja 3 11. Pl. Kont. 3-go Maja 6 12. Pl. Kont. 3-go Maja 7 13. Pl. Kont. 3-go Maja 8 14. Pl. Kont. 3-go Maja 11 15. Pl. Kont. 3-go Maja 12 16. Pl. Kont. 3-go Maja 13, 13A, 13B 17. Pl. Kont. 3-go Maja 15A 18. Pl. Kont. 3-go Maja 17 19. Pl. Kont. 3-go Maja 18 20. Pl. Kont. 3-go Maja 22, 23 21. Pl. Kont. 3-go Maja 24 22. Pl. Kont. 3-go Maja 25 23. Pl. Kont. 3-go Maja 28 24. Pl. Kont. 3-go Maja 29 25. Pl. Kont. 3-go Maja 133, 34, 35 26. Mazurska 1 27. Mazurska 17 28. Mazurska 23 29. Ofiar Oświęcimia 1 30. Starzyńskiego 4 31. Starzyńskiego 5 32. Starzyńskiego 6 33. Szewców 1 34. Szewców 2 35. Kowali 3 36. Cicha 1 37. Kilińskiego 1 38. Kilińskiego 3 39. Cynkowa 1 40. Cynkowa 2 41. Prusa 1 42. Prusa 2 43. Gen. Bema 1, 3 44. Gen. Bema 2 45. Gen. Bema 4 46. Gen. Bema 6 47. Gen. Bema 7 48. Gen. Bema 8 49. Gen. Bema 13 50. Gen. Bema 15 51. Gen. Bema 16 52. Gen. Bema 17 53. Gen. Bema 18 54. Gen. Bema 19 55. Gen. Bema 39 56. Gen. Bema 45 57. Gen. Bema 47 58. Gen. Bema 51 59. Wybrzeża 1 60. Pl. Wolności 2 61. Tolko 7 62. Przemysłowa 10A 63. Kolejowa 3 64. Kolejowa 5 65. Pieniężnego 4 66. Pieniężnego 8 67. Pieniężnego 9 68. Młynarska 2 69. Młynarska 3 70. Kopernika 1 71. Kopernika 3 72. Kopernika 6 73. Kopernika 7 i 7A 74. Kopernika 8 75. Kopernika 10 76. Kopernika 11 77. Kopernika 12 78. Kopernika 13 79. Kajki 1 80. Kajki 6 81. Kajki 7 82. Robotnicza 1 83. Robotnicza 4 84. Jagiellończyka 1 85. Jagiellończyka 4 86. Jagiellończyka 5 87. Jagiellończyka 6 88. Jagiellończyka 7 89. Jagiellończyka 8 90. Jagiellończyka 8A 91. Limanowskiego. 92. A Asnyka 4 93. Limanowskiego 5 94. Słowackiego 1B, 1C 95. Kętrzyńska 10 96. Kętrzyńska 12

drukuj (Załącznik Nr 2)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-13 11:49
U M O W A Nr ........../........
zawarta dnia ........................ pomiędzy ,,LOKUM” Spółką z o.o. reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu – Bogdana Popławskiego Zwaną dalej Zamawiającym a : ..................................................................................................................................................... reprezentowaną przez: ..................................................................................................................................................... zwana dalej Wykonawcą, o następującej treści: § 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót obejmujący konserwację i drobne naprawy w budynkach administrowanych przez „LOKUM” Sp. z o.o. dotyczących: 1 Konserwacji stałej i drobnych napraw budynków i lokali mieszkalnych , instalacji wewnętrznej, urządzeń technicznych, budowli i obiektów towarzyszących znajdujących się na terenach zarządzanych przez Zamawiającego. 2 Umowa obejmuje zakres robót ......................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................ § 2 Zlecenie robót , ustalenie terminów i zakresów robót odbywać się będzie w formie pisemnej w oparciu o książkę zgłoszeń prowadzoną przez ,,LOKUM” Spółkę z o.o. , jak również na podstawie poleceń . Wszystkie prace zlecone winny być potwierdzone przez lokatorów w budynkach komunalnych, oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub jego przedstawiciela w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Wstępne uzgodnienia robót strony określą w zleceniu. § 3 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonania wszystkich robót objętych niniejszą umową muszą być uzgodnione ze Zleceniodawcą i potwierdzone na zleceniu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych robót w terminie ustalonym w otrzymanym zleceniu i złożeniu kosztorysu w terminie 7 dni od daty zakończenia robót. § 4 Zakres robót musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, Zleceniodawca może odmówić zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe, które zostały wykonane bez zlecenia z wyjątkiem robót, których wykonanie jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. § 5 Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy. § 6 Zleceniodawca może zlecić wykonanie robót innemu podmiotowi gospodarczemu w przypadku, gdy wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania zlecenia. Wynikłe z tego szkody pokrywa wykonawca z własnych środków. § 7 1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem gdy: a) Wykonawca nie będzie dotrzymywał uzgodnionych terminów wykonania przedmiotu umowy. b) Roboty będą wykonywane niezgodnie ze sztuką budowlaną, o złej jakości, a rozliczenie będzie nierzetelne lub nieuczciwe. § 8 1. W przypadku wystąpienia z winy wykonawcy dodatkowych robót powstałych wskutek wadliwego wykonania zlecenia, wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania na własny koszt. 2. W przypadku nie usunięcia wad w określonym przez zamawiającego terminie zamawiający dokona potrącenia w wysokości poniesionych kosztów. § 9 Zamawiający ma prawo prowadzenia bieżących kontroli wykonawstwa w pełnym zakresie. § 10 Ustala się następujący sposób rozliczania robót: 1. Rozliczenie robót dokonywane będzie kosztorysem powykonawczym w oparciu o KNR oraz kalkulacje indywidualne według stawki przetargowej. Stawka roboczogodziny ..................... zł netto, kosztów pośrednich .................... %, zysk ................ %, materiał wg cen zakupu plus koszt zakupu ..................... %. Ceny materiałów nie mogą być wyższe od średniego poziomu cen określonych w SEKOCENBUD. § 11 Kosztorys powykonawczy wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od zakończenia robót, nie później jednak niż 3 dni od zakończenia miesiąca. Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić kosztorys powykonawczy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania od wykonawcy. § 12 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,10 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki poza ustalony termin - za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,10 % ceny ofertowej za każdy dzień zwłoki poza uzgodniony protokolarnie termin usunięcia wad - za odstąpienie od wykonania zadania w wysokości 10 % wartości umowy za spowodowanie zniszczeń lub zalania pomieszczeń mieszkalnych z winy Wykonawcy według rzeczywiście poniesionych strat-Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powstałych szkód na własny koszt 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych strat. 3. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych. § 13 1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości powyższych okoliczności. § 14 Umowa zawarta jest na czas określony od ............................ do ........................... § 15 Spory wynikłe na tle negocjacji niniejszej umowy będzie rozpatrywać Sąd Gospodarczy w Olsztynie. § 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 17 Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ……………………….. …………………………….

drukuj (U M O W A Nr ........../........)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-13 11:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-13 11:44

Opis strony

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie konserwacji i drobnych napraw w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7369
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-13 12:11:39