Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rozstrzygnięcie protestu
Postanowienie Zespołu Arbitrów z dnia 26.06.2007r.: Po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26.06.2007r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Firmę Ogólnobudowlaną Jerzy PiworowiczBartoszyce ul. E. Plater 21 od oddalenia przez Zamawiającego TBS Sp. z o. o. Bartoszyce protestu z dnia 28.05.2007r. orzeka odrzucenie protestu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-07-09 12:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-09 12:06
PROTEST
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę budynku mieszkalnego 24-mieszkaniowego przy ul. Struga w Bartoszycach”. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bartoszycach informuje, że dnia 28.05.2007r. wpłynął protest dotyczący postępowania przetargowego na „Budowę budynku mieszkalnego 24-mieszkaniowego przy ul. Struga w Bartoszycach”. Treść protestu: na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych wnoszę o protest na czynność zamawiającego (pismo z dnia 22.05.2007r.) wybór oferty najkorzystniejszej oraz zaniechanie czynności odrzucenia oferty firmy Zakład Remontowo-Budowlany „Stolbud” Jan Podolak ul. Nadbrzeżna 10, 11-220 Górowo Iławeckie z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego 24-mieszkaniowego przy ul. Struga w Bartoszycach. Zgodnie z art. 181 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych TBS Sp. z o. o. wzywa do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-29 08:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-29 08:33
Rozstrzygnięcie przetargu
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę budynku mieszkalnego 24-mieszkaniowego przy ul. Struga w Bartoszycach”. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bartoszycach informuje, iż na ogłoszone postępowanie przetargowe na „Budowę budynku mieszkalnego 24-mieszkaniowego przy ul. Struga w Bartoszycach” wybrano ofertę Nr III Zakład Remontowo-Budowlany "Stolbud" P. Jan Podolak Ul. Nadbrzeżna 10, 11-220 Górowo Iławeckie za cenę ryczałtową brutto 2.227.162,93 zł. Oferta najkorzystniejsza z najniższą ceną.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-24 09:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-24 10:11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Bartoszyce 2007-05-16 o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Bema 40/108, 11-200 Bartoszyce 2. Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej Budowy 3 budynków mieszkalnych, 24 rodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 421, 422, 423 przy ul. Struga w Bartoszycach, z nadzorem autorskim, w ramach zadania: „Budowa budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu”. 3. Zakres zamówienia:, 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy 3 budynków mieszkalnych, 24 mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 421, 422, 423 przy ul. Struga w Bartoszycach”, który obejmuje: 3.1.1. pozyskanie mapy geodezyjnej do celów projektowych 3.1.2. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę, - teren posiada miejscowy plan zagospodarowania. 3.1.3. wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego, 3.1.4. opracowanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U.Nr.120, poz.1133) i Rozporządzenia Rady Ministrów z 04.07.2000 ( Dz.U.Nr.62, poz.719) w ilości 5 egzemplarzy oraz projektu wykonawczego wielobranżowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) w ilości 5 egzemplarzy: - architektura, - konstrukcja, - wewnętrzna instalacja elektryczna, - wewnętrzna instalacja wod.- kan., - wewnętrzna instalacja c.o., - wewnętrzna instalacja gazowa, - wewnętrzna instalacja telefoniczna, - zagospodarowanie terenu (place zabaw z urządzeniami terenowymi, parking, drogi dojazdowe), przełożenie istniejącej i budowa nowej sieci infrastruktury technicznej (zgodnie z załączoną koncepcją). - projekt przyłączy wodociągowych i kanalizacji ściekowej, sieci odprowadzającej wody deszczowe, zasilanie budynku w energię elektryczną od szafki kablowej do budynku, oświetlenie terenu objętego opracowaniem, - wersja elektroniczna ( plik pdf ) na płycie CD projektu budowlanego i projektu wykonawczego (wszystkie branże) - 2 kpl. 3.1.5. wykonanie kosztorysów inwestorskich (wszystkie branże) opracowanych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.( Dz. U. Nr 130,poz.1389 ) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji – 2 kpl. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w programie EXCEL lub WORD – 2 kpl, 3.1.6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) po 2 kpl. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz.U.Nr.202,poz.2072) obejmujących tylko rozwiązania zawarte w projektach wykonawczych wraz z wersją elektroniczną na płycie CD– 2 kpl, 3.1.7. opracowanie przedmiaru robót dla oferentów ( wszystkie branże ) na bazie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U.Nr.202,poz.2072) – 2 kpl. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w programie EXCEL lub WORD – 2 kpl ( każda branża), 3.1.8. uzyskanie pozwolenia na budowę, 3.1.9. sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów wszystkich branż do czasu zakończenia realizacji inwestycji. 3.2. Projekt budowlany będzie obejmował Budowę 3 budynków mieszkalnych, 24 rodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu o następującym programie funkcjonalno - użytkowym: 3.2.1. -budynek ekonomiczny o prostej konstrukcji, 3.2.2. -budynek IV kondygnacyjny; 3.2.3. –budynek z dachem dwuspadowym, poddaszem użytkowym 3.2.3. -2 klatkowy; 3.2.4. –podpiwniczony – piwnica dla każdego lokatora w każdej klatce pomieszczenie przeznaczone na wózkownię, 3.2.5. -lokale mieszkaniowe 1 i 2 pokojowe (1 pokojowe 33-35 m2 / 2 pokojowe 45-47 m2); 3.2.6. -24 mieszkań w budynku; 3.2.7. -łazienki wyposażone w wannę, umywalkę, miskę ustępową; 3.2.8. -kuchnie wyposażone w zlewozmywak , kuchenkę gazową czteropalnikową z piekarnikiem, piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania; 3.2.9. -przewidywana wartość wskaźnika E ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04.07.2000 (Dz.U.Nr.62 poz.719); 3.2.10. -zagospodarowanie terenu i droga dojazdowa, oświetlenie, miejsce na pojemnik na odpady stałe, plac zabaw dla dzieci, ciągi piesze, parkingi; (zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu), przełożenie istniejącej i budowa nowej sieci infrastruktury technicznej (zgodnie z załączoną koncepcją). 3.3. Obowiązki Projektanta na etapie opracowywania dokumentacji projektowej: 3.3.1. Projektant zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem wstępnej fazy rozwiązań projektowych obiektu kubaturowego jak i propozycji zagospodarowania terenu. 3.3.2. Projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum 3 spotkań roboczych Projektantów z Inwestorem i Użytkownikiem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokółami podpisanymi przez strony. 3.3.3. Projektant wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na swój koszt. 3.3.4. Projektant zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób określony w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami ustaw a w szczególności: - ustawa z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity), (Dz.U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. (Dz.U.Nr.120 z 2003 r., poz.1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz.U.Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 ), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 ), - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków ( Dz.U.Nr. 62, poz.719) - obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej 3.3.5. Opracowana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta, podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i oświadczenie o kompletności. 3.3.6. W opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych. 4. Miejsce realizacji zamówienia: Bartoszyce. 5. Warunki udziału w postępowaniu: 5.1 W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz spełniający szczegółowe warunki udziału: 5.2 Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 1 usługę w zakresie prac projektowych budownictwa wielorodzinnego w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej i elektrycznej. 5.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania: a w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, b w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, c w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego. d w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i przynależą do właściwej izby samorządów zawodowego, Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 6. Rodzaj zamówienia: usługa. 7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/:, 74.22.20.00-1; 8. Pożądany termin realizacji zamówienia: 2 budynków na działce nr 422, 423 od 3 do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. - 3 budynek na działce nr 421 od 7 do 8 miesięcy od daty podpisania umowy. 9. Wadium: nie jest wymagane. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie jest wymagane. 11. Pracownik uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: Lucyna Jędryczka – tel. 762 52 36, 11-200 Bartoszyce LOKUM Sp. z o.o. ul. Jagiellończyka 9 pok. 2a 12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informuję o udostępnieniu SIWZ na stronie internetowej: www.bip.lokum-bartoszyce.pl. SIWZ można odbierać w LOKUM Sp. z o.o., 11-200 Bartoszyce ul. Jagiellończyka 9 pok. 2a 13. Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 14. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15. Termin związania: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 16. Termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć w LOKUM Sp. z o.o.- nr pokoju 5 - sekretariat- w terminie do dnia 05.06.2007r do godz. 10.00. 17. Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w LOKUM Sp. z o.o. - świetlica w dniu 05.06.2007r o godz. 10.15 18. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena 100% 19. Umowa ramowa: nie dotyczy. 20. Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy. 21. Wybór najkorzystniejszej oferty za pomocą aukcji elektronicznej: nie dotyczy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 13:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 13:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 13:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 13:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 13:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 13:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 13:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 13:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 13:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 13:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 13:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 14:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 14:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 14:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 14:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 14:29
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bartoszycach unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej "Budowy 2 budynków mieszkalnych 24-mieszkaniowych przy ul. Struga w Bartoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 422, 423." Unieważnienie nastąpiło zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 11:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-16 11:42
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Bema 40/108, 11-200 Bartoszyce 2. Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej Budowy 2 budynków mieszkalnych, 24 rodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 422, 423 przy ul. Struga w Bartoszycach, z nadzorem autorskim, w ramach zadania: „Budowa budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu”. 3. Zakres zamówienia:, 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy 2 budynków mieszkalnych, 24 mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 422, 423 przy ul. Struga w Bartoszycach”, który obejmuje:. 3.1.1. pozyskanie mapy geodezyjnej do celów projektowych 3.1.2. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę, 3.1.3. wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego, 3.1.4. opracowanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U.Nr.120, poz.1133) i Rozporządzenia Rady Ministrów z 04.07.2000 ( Dz.U.Nr.62, poz.719) w ilości 4 egzemplarzy oraz projektu wykonawczego wielobranżowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) w ilości 5 egzemplarzy: - architektura, - konstrukcja, - wewnętrzna instalacja elektryczna, - wewnętrzna instalacja wod.- kan., - wewnętrzna instalacja c.o., - wewnętrzna instalacja gazowa, - wewnętrzna instalacja telefoniczna, - zagospodarowanie terenu (place zabaw z urządzeniami terenowymi, parking, drogi dojazdowe), - projekt przyłączy wodociągowych i kanalizacji ściekowej, sieci odprowadzającej wody deszczowe, zasilanie budynku w energię elektryczną od szafki kablowej do budynku, oświetlenie terenu objętego opracowaniem, - wersja elektroniczna ( plik pdf ) na płycie CD projektu budowlanego i projektu wykonawczego (wszystkie branże) - 2 kpl. 3.1.5. wykonanie kosztorysów inwestorskich (wszystkie branże) opracowanych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.( Dz. U. Nr 130,poz.1389 ) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji – 2 kpl. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w programie EXCEL lub WORD – 2 kpl, 3.1.6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) po 2 kpl. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz.U.Nr.202,poz.2072) obejmujących tylko rozwiązania zawarte w projektach wykonawczych wraz z wersją elektroniczną na płycie CD– 2 kpl, 3.1.7. opracowanie przedmiaru robót dla oferentów ( wszystkie branże ) na bazie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U.Nr.202,poz.2072) – 2 kpl. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w programie EXCEL lub WORD – 2 kpl ( każda branża), 3.1.8. opracowanie harmonogramu realizacji robót – 2 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD– 2 kpl., 3.1.9. opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego wszystkich branż, niezbędnego do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym – 2 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD – 2 kpl., 3.1.10. uzyskanie pozwolenia na budowę, 3.1.11. sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów wszystkich branż do czasu zakończenia realizacji inwestycji. 3.2. Projekt budowlany będzie obejmował Budowę 2 budynków mieszkalnych, 24 rodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu o następującym programie funkcjonalno - użytkowym: 3.2.1. -budynek ekonomiczny o prostej konstrukcji, 3.2.2. -budynek IV kondygnacyjny; 3.2.3. -2 klatkowy; 3.2.4. –podpiwniczony – piwnica dla każdego lokatora w3 każdej klatce pomieszczenie przeznaczone na wózkownię, 3.2.5. -lokale mieszkaniowe 1 i 2 pokojowe (1 pokojowe 34-36 m2 / 2 pokojowe 46 m2); 3.2.6. -24 mieszkań w budynku; 3.2.7. -łazienki wyposażone w wannę, umywalkę, miskę ustępową; 3.2.8. -kuchnie wyposażone w zlewozmywak , kuchenkę gazową czteropalnikową z piekarnikiem, piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania; 3.2.9. -przewidywana wartość wskaźnika E ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04.07.2000 (Dz.U.Nr.62 poz.719); 3.2.10. -zagospodarowanie terenu i droga dojazdowa, oświetlenie, miejsce na pojemnik na odpady stałe, plac zabaw dla dzieci, ciągi piesze, parkingi; 3.3. Obowiązki Projektanta na etapie opracowywania dokumentacji projektowej: 3.3.1. Projektant zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem wstępnej fazy rozwiązań projektowych obiektu kubaturowego jak i propozycji zagospodarowania terenu. 3.3.2. Projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum 3 spotkań roboczych Projektantów z Inwestorem i Użytkownikiem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokółami podpisanymi przez strony. 3.3.3. Projektant wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na swój koszt. 3.3.4. Projektant zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób określony w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami ustaw a w szczególności: - ustawa z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity), (Dz.U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. (Dz.U.Nr.120 z 2003 r., poz.1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz.U.Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 ), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 ), - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków ( Dz.U.Nr. 62, poz.719) - obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej 3.3.5. Opracowana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta, podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i oświadczenie o kompletności. 3.3.6. W opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych. 4. Miejsce realizacji zamówienia: Bartoszyce. 5. Warunki udziału w postępowaniu: 5.1 W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału: 5.2 Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 1 usługę w zakresie prac projektowych budownictwa wielorodzinnego w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej i elektrycznej. 5.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania: a w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, b w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, c w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego. d w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i przynależą do właściwej izby samorządów zawodowego, Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 6. Rodzaj zamówienia: usługa. 7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/:, 74.22.20.00-1; 8. Termin (okres) realizacji zamówienia: od 3 do 4 miesięcy od daty podpisania umowy 9. Wadium: nie jest wymagane. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie jest wymagane. 11. Pracownik uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: Lucyna Jędryczka – tel. 762 52 36, 11-200 Bartoszyce LOKUM Sp. z o.o. ul. Jagiellończyka 9 pok. 2a 12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informuję o udostępnieniu SIWZ na stronie internetowej: www.bip.lokum-bartoszyce.pl. SIWZ można odbierać w LOKUM Sp. z o.o., 11-200 Bartoszyce ul. Jagiellończyka 9 pok. 2a 13. Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 14. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15. Termin związania: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 16. Termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć w LOKUM Sp. z o.o.- nr pokoju 5 - sekretariat- w terminie do dnia 01.06.2007r do godz. 10.00. 17. Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w LOKUM Sp. z o.o. - świetlica w dniu 01.06.2007r o godz. 10.15 18. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena 100% 19. Umowa ramowa: nie dotyczy. 20. Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy. 21. Wybór najkorzystniejszej oferty za pomocą aukcji elektronicznej: nie dotyczy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-10 13:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-10 13:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-10 13:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-10 13:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-10 14:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-10 14:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-10 14:06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bartoszycach ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 EURO i nieprzekraczającej 5.278.000 EURO na wykonanie: „Budowa budynku mieszkalnego 24-mieszkaniowego przy ul. Struga w Bartoszycach”. - Pożądany termin realizacji zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. - Kryterium oceny oferty: cena brutto – 100% Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie do dnia 07.05.2007r. do godziny 9.00 wadium w wysokości 25 000 zł. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od godz. 8.00 do 13.00 w siedzibie „Lokum” Sp. z o.o. u następujących osób: Lucyna Jędryczka - (wyjaśnienia dotyczące procedury przetargowej) Jerzy Umiński - (wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia) W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w SIWZ. Oznaczone oferty należy składać Ofertę należy złożyć w Bartoszycach przy ul Jagiellończyka 9 w pokoju nr 5 (sekretariat) w terminie do dnia 07.05.2007r. do godz. 10.00. Oferty zostaną komisyjnie otwarte w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 (w świetlicy) w dniu 07.05.2007r. o godzinie 10.15.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 12:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-05 09:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 12:47
Załącznik nr. 1 - Oferta

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 12:53
Załącznik nr 2

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 12:54
Załącznik nr 3

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 12:59
Załącznik nr 4

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 13:00
Załącznik nr 5

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 13:00
Załącznik nr 6

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 13:01
Załącznik nr 7

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 13:02
Załącznik nr 7a

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 13:03
Załącznik nr 8

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 13:02
Załącznik nr 9

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 13:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-04 13:44
Załącznik nr 9b

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 13:56
Załącznik nr 9c

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 14:02
Załącznik nr 9e

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 14:07
Załącznik nr 9g

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 14:12
Załącznik nr 9h

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 14:16
Załącznik nr 10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 14:17
Załacznik nr 11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-04 14:43

Opis strony

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym TBS Sp. z o. o.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16708
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-07-09 12:06:41