Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

Bartoszyce, dnia 2008-01-02

 

 

            „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce informuje, że na ogłoszone zamówienie na „Wykonanie robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach” wpłynęły 3 oferty, które zostały wybrane:

Zadanie nr II - roboty zduńskie:

Zakład Murarsko-Zduński, Usługi Turystyczne Waldemar Bryguła, ul. Traugutta 20/42, 11-200 Bartoszyce

- za przestawienie 1 m³ trzonu piecowego - 1.470,00 zł brutto

- R-g - 8,50 zł

- Koszty pośrednie - 75 %

- Zysk - 15 %

- Koszt zakupu - 15%

Zadanie nr III - roboty elektryczne:

Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Andrzejewski, ul. Nowowiejskiego 36, 11-200 Bartoszyce:

- R-g - 7,10 zł

- Koszty pośrednie - 70 %

- Zysk - 15 %

- Koszty zakupu - 20 %

Zadanie nr IV - roboty instalacyjne c.o., wod.-kan., gaz.:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „INSTAL-BART” Budny Stanisław, ul. Jagiellończyka 9

- R-g - 7,48 zł

- Koszty pośrednie - 70 %

- Zysk - 20 %

- koszty zakupu - 20 %.

Zadanie nr I - roboty ogólnobudowlane - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 pkt 1 ppkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - nie złożono żadnej oferty.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-02 12:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-02 13:15
Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

Bartoszyce, dnia 2008-01-02

 

 

            „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce informuje, że na ogłoszone zamówienie na „Wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach” wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1: Spółdzielnia KOMINIARZ Olsztyn, ul. Jagiellończyka 19, Zakład Kominiarski w Bartoszycach, ul. Boh. Warszawy 4, z ceną:

1. opłata roczna za konserwację - 20.865,00 zł brutto

2. stawka za okresową kontrolę techniczną za 1 lokal - 10,98 zł brutto

3. stawka za przeprowadzenie ekspertyzy za 1 mb - 1,10 zł brutto

4. stawka za ekspertyzę - podłączenie 1 szt - 2,44 zł brutto

Oferta nr 2: Zakład Usług Kominiarskich, Jacek Paluch ul. Mickiewicza 7/2, 11-200 Bartoszyce z ceną:

1. opłata roczna za konserwację - 21.400,00 zł brutto

2. stawka za okresową kontrolę techniczną za 1 lokal - 18,30 zł brutto

3. stawka za przeprowadzenie ekspertyzy za 1 mb - 1,22 zł brutto

4. stawka za ekspertyzę - podłączenie 1 szt - 4,88 zł brutto

 

Oferta nr 1 uzyskała 100 pkt.

Oferta nr 2 uzyskała 89,85 pkt.

 

Wybrano ofertę nr 1 Spółdzielnia KOMINIARZ Olsztyn, ul. Jagiellończyka 19, Zakład Kominiarski w Bartoszycach, ul. Boh. Warszawy 4.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-02 12:34
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 12.12.2007r. BZP 248538/2007

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-12 14:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 07.12.2007r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-07 14:58
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego


1. Zamawiający:„LOKUM” Sp. z o. o.
ul. Jagiellończyka 9
11-200 Bartoszyce

2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

3. Sposób uzyskania specyfikacji:Specyfikacje można uzyskać w siedzibie „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 (pokój 2A – dział techniczny) w godzinach 7°° - 13°°
Dostępna jest także na stronie internetowej:
http://www.bip.lokum-bartoszyce.pl/

4. Przedmiot zamówienia:Wykonanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach.

5. Termin wykonania:Wymagany okres realizacji – 01.01.2008r. – 31.12.2009r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają wymagania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą (spełnia – nie spełnia).

7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny:
- najniższa cena brutto – 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert:Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 (sekretariat) do dnia 20.12.2007r. do godziny 10°°. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2007r. o godzinie 1015 w siedzibie „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach.11. Okres związania: Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- wykaz budynków zarządzanych przez „LOKUM” Sp. z o. o.
- formularz ofertowy
- oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 U. P.Z.P.
- informacja na temat personelu kierowniczego
- wykaz robót
- projekt umowy

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-04 07:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-04 08:12
Unieważnienie postępowania o zamówieniu publicznym

Bartoszyce, dnia 2007-12-10

 

 

Do wiadomości publicznej

 

 

            "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach unieważnia zamówienie ogłoszone w dniu 03.12.2007r. numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 238560-2007 na „Wykonanie robót kominiarskich w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach”. Unieważnienie postępowania na podst. Art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego gdyż treść ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego nie jest zgodna z treścią ogłoszenia zamieszczonego w BZP.

drukuj (Unieważnienie postępowania o zamówieniu publicznym)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-10 12:43
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego


1. Zamawiający:

„LOKUM” Sp. z o. o.
ul. Jagiellończyka 9
11-200 Bartoszyce

2. Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony

3. Sposób uzyskania specyfikacji:Specyfikacje można uzyskać w siedzibie „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 (pokój 2A – dział techniczny) w godzinach 700 - 1300
Dostępna jest także na stronie internetowej:
http://www.bip.lokum-bartoszyce.pl/

4. Przedmiot zamówienia:Wykonanie robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach. (murarsko-tynkarskie, stolarskie, malarskie, dekarskie)

Zadanie I - Roboty ogólnobudowlane

Zadanie II - Roboty zduńskie

Zadanie III - Roboty elektryczne

Zadanie IV - Roboty instalacyjne (wod.-kan., c.o., gaz)

5. Termin wykonania:Wymagany okres realizacji – 01.01.2008r. – 31.12.2008r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają wymagania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą (spełnia – nie spełnia).
7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny:
- cena brutto – 100 %
10. Miejsce i termin składania ofert:Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 (sekretariat) do dnia 21.12.2007r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2007r. o godzinie 10:15 w siedzibie „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach.
11. Okres związania: Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-29 15:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-04 08:09
Unieważnienie postępowania o zamówieniu publicznym

Bartoszyce, dnia 2007-12-07

P/BP/ ........ /07

Do wiadomości publicznej

 

 

            "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach unieważnia zamówienie ogłoszone w dniu 29.11.2007r. numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 235701 na „Wykonanie robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach”. Unieważnienie postępowania na podst. Art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego gdyż treść ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego nie jest zgodna z treścią ogłoszenia zamieszczonego w BZP.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-07 13:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-07 13:30
Zawiadomienie o wyborze oferty
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku środowiskowego Domu Samopomocy MOPS w Bartoszycach wybrano ofertę Zakłądu Remontowo-Budowlanego "STOLBUD" mgr. Jan Podolak ul. Nadbrzeżna 10, 11-200 Górowo Iławeckie za cenę 77.358,64 zł netto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem zł 64/100). Była to jedyna oferta, która wpłynęła w prowadzonym postępowaniu. Oferta spełniała wszystkie warunki SIWZ i uzyskała 100 pkt. w badanym kryterium - cena. Bartoszyce, dnia 2007-09-20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-20 14:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-20 14:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-01 10:58
OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym
1.Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce NIP: 743-123-23-74 2.Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 3.Sposób uzyskania specyfikacji: Specyfikację można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul Pieniężnego 10A (Sekretariat, I piętro pok. A27). Dostępna jest także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach w zakładce „Przetargi” (http://www.bip.lokum-bartoszyce.pl/). 4.Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS w Bartoszycach Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7 Zamówienie obejmuje: docieplenie dachu nad salą rehabilitacyjną, izolację obiektu poniżej poziomu gruntu, obudowę wejscia, docieplenie ścian. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8.Termin wykonania zamówienia: Wymagany okres realizacji – 2 miesiące od dnia podpisania umowy 9.Opis warunków udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą : spełnia /nie spełnia. 10.Zamawiający nie wymaga wadium. 11.Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny cena 100% 12.Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pieniężnego 10A (Sekretariat) do dnia 20.09.2007r. do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2007r. o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 13.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bartoszyce 31.08.2007r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-31 13:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-31 14:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-31 13:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-31 13:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-31 13:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-31 13:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-31 13:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-31 13:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-31 13:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-31 14:08
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym MOPS Bartoszyce
OGŁOSZENIE o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 1.Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce NIP: 743-123-23-74 2.Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 3.Sposób uzyskania specyfikacji: Specyfikację można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul Pieniężnego 10A (Sekretariat, I piętro pok. A27). Dostępna jest także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach w zakładce „Przetargi” (http://www.bip.lokum-bartoszyce.pl/). 4.Określenie przedmiotu zamówienia: Termo-modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS w Bartoszycach Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7 Zamówienie obejmuje: docieplenie dachu nad salą rehabilitacyjną, izolację obiektu poniżej poziomu gruntu, obudowę wejscia, docieplenie ścian. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8.Termin wykonania zamówienia: Wymagany okres realizacji – 2 miesiące od dnia podpisania umowy 9.Opis warunków udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą : spełnia /nie spełnia. 10.Zamawiający nie wymaga wadium. 11.Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny cena 100% 12.Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pieniężnego 10A (Sekretariat) do dnia 31.08.2007r. do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2007r. o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 13.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bartoszyce 10.08.2007r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-10 12:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-10 12:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-10 12:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-10 12:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-10 12:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-10 12:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-10 12:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-10 12:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-10 12:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-10 12:26
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym MOPS Bartoszyce
1.Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 BartoszyceNIP: 743-123-23-74 2.Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 3.Sposób uzyskania specyfikacji: Specyfikację można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul Pieniężnego 10A (Sekretariat, I piętro pok. A27). Dostępna jest także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach w zakładce „Przetargi” (http://www.bip.lokum-bartoszyce.pl/). 4.Określenie przedmiotu zamówienia: Termo-modernizacja budynku Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7 Zamówienie obejmuje: docieplenie ściany szczytowej i ściany z tarasem, zadaszenie tarasu, modernizację posadzki tarasu. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8.Termin wykonania zamówienia: Wymagany okres realizacji – 2 miesiące od dnia podpisania umowy 9.Opis warunków udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą : spełnia /nie spełnia. 10.Zamawiający nie wymaga wadium. 11.Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny cena 100% 12.Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pieniężnego 10A (Sekretariat) do dnia 23.08.2007r. do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2007r. o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 13.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bartoszyce 02.08.2007r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-02 10:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-02 10:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-02 10:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-02 10:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-02 10:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-02 10:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-02 10:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-02 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-02 10:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-02 10:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Bartoszyce dnia 2007-05-21 Bartoszyce: Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Bema 4 w BartoszycachI. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres zamawiającego: "LOKUM" Sp. z o.o., do kontaktów: Lucyna Jędryczka, ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, e-mail: lokum@rubikon.pl, bip@bip.lokum-bartoszyce.pl, II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Nazwa zadania: " Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Bema 4 w Bartoszycach." 2) Miejsce wykonywania robót budowlanych: 11-200 Bartoszyce ul. Bema 4 3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 5) Wielkość lub zakres zamówienia 5.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60.000 EURO. 5.2) Termin wykonania: 1 miesiąc od daty podpisania umowy. 5.3) Wymagany okres gwarancji minimum 5 lat IV: TRYBY 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. przy ul. Jagiellończyka 9 w Bartoszycach pokój nr 2A i na stronie internetowej Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2007-06-06. godzina 10:00. Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 2007-06-06., godzina 10:15, "LOKUM" Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce, świetlica.

drukuj (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-22 08:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-22 08:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-22 08:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-22 08:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-22 08:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-22 08:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-22 08:13
Zaproszenie do składania ofert
Bartoszyce, dnia 2007-05-21 >„LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Kilińskiego 1 w Bartoszycach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Ocieplenia szczytu budynku.” Termin wykonania robót jeden miesiąc od daty podpisania umowy. Wymagany okres gwarancji 3 lata. Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 08.06.2007r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2007r. godz. 10.15. W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Płatność w II ratach. Pierwsza rata 14.000 zł płatne po wykonaniu robót. Druga rata płatna w terminie do 25.12.2007r. Wymagany okres gwarancji 3 lata. Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy. Kryterium oceny ofert: Cena 100%

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-22 09:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-22 09:42
Zaproszenie do składania ofert
Bartoszyce, dnia 2007-05-21. „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Marksa 6 w Bartoszycach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Remont klatki schodowej .” Termin wykonania robót jeden miesiąc od daty podpisania umowy. Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 04.06.2007r. godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.06.2007r. godz. 1015. W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Wymagany okres gwarancji minimum 2 lata. Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy. Kryterium oceny ofert: Cena 100%

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-22 09:43
Zaproszenie do składania ofert
Bartoszyce, dnia 2007-05-21 „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Traugutta 17-18 w Bartoszycach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Termomodernizacja budynku.” Zakres robót: 1. Ocieplenie ściany frontowej 2. Ocieplenie ściany balkonowej z remontem balkonów 3. Ocieplenie stropodachu metodą Ekofiber 4. Ocieplenie stropu pralni i suszarni Termin wykonania robót dwa miesiące od daty podpisania umowy. Wymagany okres gwarancji 3 lata. Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 04.06.2007r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.06.2007r. godz. 10.15. W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Płatność w II ratach. Pierwsza rata 50% wartości zadania płatne w terminie 14 dni po wystawieniu faktury. Druga rata płatna w terminie do 25.12.2007r. Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy. Kryterium oceny ofert: Cena 100%

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-22 09:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26580
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-01-02 13:15:45