Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu
Bartoszyce: Remont budynku ZSO przy ul. Słowackiego 1C i 1B w Bartoszycach I. ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: "LOKUM" Sp. z o.o., do kontaktów: Lucyna Jędryczka, ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 762 98 96, fax 089 762 52 37, e-mail: lokum@rubikon.pl, bip@bip.lokum-bartoszyce.pl, 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje, dokumentację, należy przesłać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: "LOKUM" Sp. z o. o., Lucyna Jędryczka, ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 762 98 96, fax 089 762 52 37, e-mail: bip@bip.lokum-bartoszyce.pl, lokum@rubikon.pl, II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont budynku ZSO przy ul. Słowackiego 1C i 1B w Bartoszycach. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Remont budynku ZSO przy ul. Słowackiego 1C i 1B w Bartoszycach. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: 11-200 Bartoszyce ul. Słowackiego 1C i 1B. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.00.00. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60000 EURO. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 10. III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) Wymagane wadium: 15000 PLN. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 - spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1ustawy Prawo Zamówień Publicznych - spełnia warunki określone w SIWZ. IV: TRYBY IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 14.10.2004, cena - 100 PLN. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.10.2004 godzina 10:00. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.10.2004, godzina 10:30, "LOKUM" Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce, świetlica. V: INNE INFORMACJE VI.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-12-08 11:41
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
"LOKUM" Sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce ul. Jagiellończyka 9 ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie konserwacji i drobnych napraw budynków mieszkalno-użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach." Zakresem robót obejmuje się: 1.Roboty murarsko-tynkarskie – liczba zadań 2 (2 rejony wyodrębnione z całości zasobów) 2.Roboty dekarskie – liczba zadań 2 (2 rejony wyodrębnione z całości zasobów) 3.Roboty stolarskie – liczba zadań 1 (całość zasobów) 4.Roboty zduńskie – liczba zadań 1 (całość zasobów) 5.Roboty elektryczne – liczba zadań 1 (całość zasobów) 6.Roboty instalacyjne (wod.-kan., c.o., gaz) - liczba zadań 2 (2 rejony wyodrębnione z całości zasobów) Termin składania ofert 17.01.2005r. godz. 10:00. Otwarcie ofert 17.01.2005r. godz. 10:30 w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach przy ul. Jagiellończyka 9 – świetlica. Dopuszcza się składanie oferty częściowej. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO. Czas trwania zamówienia do 31.12.2005r. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie zapisów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego za opłatą 10 PLN. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Lucyna Jędryczka tel. 089 762-98-96 w godz. od 9:00 do 13:00. Kryterium oceny ofert: stawka roboczogodziny brutto – 100 %.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-12-08 11:42
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
"LOKUM" Sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce ul. Jagiellończyka 9 ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach". Termin składania ofert 24.01.2005r. godz. 10.00. Otwarcie ofert 24.01.2005r. godz. 1030 w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 – świetlica. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Wartość zamówienia poniżej 60.000 EURO. Czas trwania zamówienia do 31.01.2006r. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie zapisów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego za opłatą 10 PLN. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Lucyna Jędryczka tel. 089 762 98 96 w godz. 9.00 – 13.00. Kryterium oceny ofert: Cena - 100 %

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-12-08 11:46

Opis strony

2004

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13203
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-12-08 11:46:39