Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
"LOKUM" Sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce ul. Jagiellończyka 9 ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach." Termin składania ofert 21.12.2005r. godz. 1000. Otwarcie ofert 21.12.2005r. godz. 1015 w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach przy ul. Jagiellończyka 9 – świetlica. Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO. Czas trwania zamówienia od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie warunków: 1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 2. Posiadanie (dysponowanie) niezbędnym potencjałem technicznym. 3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Wykazanie osób posiadających uprawnienia budowlane bądź dyplom mistrza kominiarskiego. 5. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 UPZP. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Lucyna Jędryczka w godz. od 900 do 1300. Kryterium oceny ofert: Opłata roczna za konserwację brutto – 85 % Stawka za okresową kontrolę techniczną za 1 lokal – 5 % Stawka za przeprowadzenie ekspertyzy za 1 mb – 5% stawka za ekspertyzę, podłączenie urządzenia 1 szt. – 5 %

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-08 11:35
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
"LOKUM" Sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce ul. Jagiellończyka 9 ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie konserwacji i drobnych napraw w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach." Zakresem robót obejmuje się: 1. Roboty murarsko-tynkarskie – liczba zadań 2 (2 rejony wyodrębnione z całości zasobów) 2. Roboty dekarskie – liczba zadań 2 (2 rejony wyodrębnione z całości zasobów) 3. Roboty stolarskie – liczba zadań 1 (całość zasobów) 4. Roboty zduńskie – liczba zadań 1 (całość zasobów) 5. Roboty elektryczne – liczba zadań 1 (całość zasobów) 6. Roboty instalacyjne (wod.-kan., c.o., gaz) - liczba zadań 1 (całość zasobów) Termin składania ofert 20.12.2005r. godz. 1000. Otwarcie ofert 20.12.2005r. godz. 1015 w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach przy ul. Jagiellończyka 9 – świetlica. Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO. Czas trwania zamówienia od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie warunków: 1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 2. Posiadanie (dysponowanie) niezbędnym potencjałem technicznym. 3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 UPZP. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Lucyna Jędryczka w godz. od 900 do 1300. Kryterium oceny ofert: Stawka roboczogodziny brutto. – 100 %

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-08 11:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-12-08 11:33
ogłoszenie o przetargu
Bartoszyce: Docieplenie ścian szczytowych budynku przy Pl. Konstytucji 3Maja 13,13A,13B w Bartoszycach I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres zamawiającego: "LOKUM" Sp. z o.o., do kontaktów: Lucyna Jędryczka, ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 762 98 96, fax 089 762 52 37, e-mail: lokum@rubikon.pl, bip@bip.lokum-bartoszyce.pl, II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Nazwa zadania: " Docieplenie ścian szczytowych budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 13,13A,13B w Bartoszycach." 2) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: 11-200 Bartoszyce Pl. Konstytucji 3 Maja 13-13A-13B . 3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 5) Wielkość lub zakres zamówienia 5.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60.000 EURO. 5.2) Termin wykonania: dwa (2) miesiące od daty podpisania umowy. IV: TRYBY 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. przy ul. Jagiellończyka 9 w Bartoszycach pokój nr 2A Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.07.2005r. godzina 10:00. Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.07.2005r., godzina 10:15, "LOKUM" Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce, świetlica.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-07-01 13:59
ogłoszenie o przetargu
Bartoszyce: Docieplenie ściany frontowej budynku przy Pl. Konstytucji 3Maja 33-35 w Bartoszycach. I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres zamawiającego: "LOKUM" Sp. z o.o., do kontaktów: Lucyna Jędryczka, ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 762 98 96, fax 089 762 52 37, e-mail: lokum@rubikon.pl , bip@bip.lokum-bartoszyce.pl , II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Nazwa zadania: " Docieplenie ściany frontowej budynku przy Pl.Konstytucji 3 Maja 33-35 w Bartoszycach." 2) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: 11-200 Bartoszyce Pl. Konstytucji 3 Maja 33-35 . 3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 5) Wielkość lub zakres zamówienia 5.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60.000 EURO. 5.2) Termin wykonania: sierpień-wrzesień 2005r. ( 2 miesiące) IV: TRYBY 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. przy ul. Jagiellończyka 9 w Bartoszycach pokój nr 2A Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 8.07.2005r. godzina 10:00. Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 8.07.2005r., godzina 10:15, "LOKUM" Sp. z o. o.ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce, świetlica.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-24 08:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-24 08:55
ogłoszenie o przetargu
Bartoszyce: Remont dachu papowego i wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Poniatowskiego 7 w Bartoszycach II. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres zamawiającego: "LOKUM" Sp. z o.o., do kontaktów: Lucyna Jędryczka, ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 762 98 96, fax 089 762 52 37, e-mail: lokum@rubikon.pl , bip@bip.lokum-bartoszyce.pl , II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Nazwa zadania: " Remont dachu papowego budynku i wykonanie instalacji odgromowej przy ul. Poniatowskiego 7 w Bartoszycach." 2) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: 11-200 Bartoszyce ul. Poniatowskiego 7 . 3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 5) Wielkość lub zakres zamówienia 5.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60.000 EURO. 5.2) Termin wykonania: dwa (2) tygodnie od daty podpisania umowy. IV: TRYBY 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. przy ul. Jagiellończyka 9 w Bartoszycach pokój nr 2A Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.06.2005r. godzina 10:00. Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.06.2005r., godzina 10:15, "LOKUM" Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce, świetlica.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-24 08:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-24 08:54
ogłoszenie o przetargu
Bartoszyce: Docieplenie szczytów w budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Bartoszycach I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres zamawiającego: "LOKUM" Sp. z o.o., do kontaktów: Lucyna Jędryczka, ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 762 98 96, fax 089 762 52 37, e-mail: lokum@rubikon.pl , bip@bip.lokum-bartoszyce.pl , II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Nazwa zadania: " Docieplenie szczytów budynku i wykonanie instalacji odgromowej przy ul. Poniatowskiego 6 w Bartoszycach." 2) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: 11-200 Bartoszyce ul. Poniatowskiego 6 . 3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 5) Wielkość lub zakres zamówienia 5.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60.000 EURO. 5.2) Termin wykonania: dwa (2) miesiące od daty podpisania umowy. IV: TRYBY 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. przy ul. Jagiellończyka 9 w Bartoszycach pokój nr 2A. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.06.2005r. godzina 10:00. Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.06.2005r., godzina 10:15, "LOKUM" Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce, świetlica.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-24 08:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-24 08:53
ogłoszenie o przetargu
Bartoszyce: Remont instalacji gazowej w budynku przy ul. Słowackiego 30 w Bartoszycach. I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres zamawiającego: "LOKUM" Sp. z o.o., do kontaktów: Lucyna Jędryczka, ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 762 98 96, fax 089 762 52 37, e-mail: lokum@rubikon.pl , bip@bip.lokum-bartoszyce.pl , II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Nazwa zadania: "Remont instalacji gazowej przy ul. Słowackiego 30 w Bartoszycach." 2) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: 11-200 Bartoszyce ul. Słowackiego 30. 3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 5) Wielkość lub zakres zamówienia 5.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60.000 EURO. 5.2) Termin wykonania: 30.06.2005r. IV: TRYBY 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie "LOKUM" Sp. z o. o. przy ul. Jagiellończyka 9 w Bartoszycach pokój nr 2A Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.05.2005r. godzina 10:00. Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 31.05.2005r., godzina 10:15, "LOKUM" Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce, świetlica.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-24 08:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-24 08:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11217
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-12-08 11:35:37